Přeskočit navigační odkazy
PAMwin
Příručka uživatele
CHM  ZIP(CHM)
Demoverze
2018 2017

Program PAMwin je určen k vedení personalistiky a mezd libovolnému počtu subjektů (firem).
Je sestaven tak, aby jeho obsluha byla co nejpohodlnější s ohledem na maximální ochranu vstupů proti možné uživatelské chybě.
Při zadávání každého údaje jsou prováděny všechny dostupné kontroly správnosti vkládaných hodnot.

Základní funkce programu:

Personalistika
Umožňuje vedení základních osobních údajů o každém pracovníkovi a celou řadu dalších souvisejících informací.
 • Informace o vyživovaných osobách - manželka, děti, ..
 • Informace o druhu pracovního poměru - pracovník, student, důchodce, cizinec, ..
 • Informace o typu mzdy - měsíční, hodinová, úkolová, tarifní, ..
 • Informace o bankovních účtech - spoření, pojištění, půjčky, penzijní připojištění, ..
 • Informace o nároku na dovolenou - zákonný nárok, stará, nová dovolená, ..
 • Informace pro zápočtový list - pracovní neschopnosti u dřívějšího zaměstnavatele, důvod skončení pracovního poměru, předpokládané datum odchodu do důchodu, ..
 • Informace pro evidenční list důchodového pojištění - dřívější příjmení ...
 • Evidence pracovních smluv - hlavní pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr, dodatky
 • Složky mzdy, které se u pracovníka pravidelně opakují každý měsíc - měsíční úroky z úvěrů, naturální požitky, osobní ohodnocení, příplatky, náhrady mzdy, záloha, exekuce, výživné, ..
 • Nastavení souběhu několika pracovních poměrů u jednoho zaměstnavatele
 • Evidence školení, prohlídek a jiných důležitých událostí souvisejících s pracovníkem
 • Tisky související s personálními údaji - přehledy pracovníků, kmenové listy, zápočtové listy, pracovní smlouvy, významná výročí, ..

MZDY
Umožňuje hromadně zakládat mzdové karty (kalkulovat mzdy) za zvolené pracovní období na základě personalistiky a ostatních souvisejících evidencí
 • Evidence nepřítomnosti - slouží ke zpracování všech placených nemocenských dávek. Lze ji použít i pro malé organizace k evidenčním účelům
 • Mzdy-měsíc - komplexní zpracování mzdové agendy pro zvolené účetní období s členěním na jednotlivá střediska a zakázky. Tato agenda umožňuje v jedné přehledné obrazovce kalkulovat celou mzdu, takže vždy vidíte aktuální hodnoty všech mzdových složek. Jsou zde jednak:

- mzdové složky, které uživatel může upravovat a doplňovat - základní mzdu, odpracované dny, odpracované hodiny, osobní ohodnocení prémie, odměny, náhrady mzdy, dovolená, ostatní osobní náklady, příplatky, další plat (tzv.13.plat), jednorázová mzda, odstupné, jubilea, - roční odměny, odpočty, úroky z úvěrů, naturální požitky, zvláštní sazby daně, pojištění, půjčky, výživné exekuce, stravenky, jízdné, zálohy, ..

- mzdové složky, které se kalkulují automaticky - skutečná základní mzda, skutečné osobní ohodnocení, přesčasy,  průměry pro nemoc i pro náhrady mzdy, hrubá mzda, hrubý příjem, zdravotní pojištění, sociální pojištění, základ daně, příslušná daň (zálohová, srážková, ..), srážky celkem, čistý příjem, ..

- související evidence - odměny, náhrady mezd, dovolená, započtené příplatky, evidence nepřítomnosti, ..

Prohlídky a školení
- evidence školení, prohlídek a jiných důležitých událostí s editací a tiskem.

Cestovní náhrady
- evidence cestovních náhrad, načítání do mzdy, tisky.

Statutární orgány
- evidence statutárních orgánů, vazba na výpočet mzdy, tisky.

Přihlášky a odhlášky k sociálnímu pojištění
- evidence přihlášek, odhlášek a změn, tisky formulářů, export datové věty pro portál PVS.

Hromadné oznámení pro zdravotní pojišťovny
- evidence jednotlivých oznámení, tisky formulářů.

Příkazy k úhradě
- evidence příkazů k úhradě, automatické načítání údajů z mezd, export do banky, tisky.

Bankovní účty
– hromadná evidence všech používaných bankovních účtů s možností editace a tisku. K jednotlivým bankovním účtům lze přistupovat i odděleně přes personální karty pracovníků.

Evidenční listy
– evidence listů důchodového pojištění (ELDP), tisky do formulářů, export datové věty pro portál PVS.

Daň z příjmu
- na základě personalistiky a mezd se provede výpočet daně z příjmu za zvolený rok a umožní tisk formuláře "Výpočet daně z příjmů fyzických osob" s možností započtení přeplatku nebo nedoplatku daně do vybrané mzdové karty

Zaúčtování do účetnictví
- umožňuje přímé zaúčtování do podvojného účetnictví na základě předvoleného účetního dokladu

Záloha, obnova
- umožňuje vytvářet zálohy dat, případně provádět rekonstrukci dat z dříve pořízených záloh

Tiskové výstupy programu

Program umožňuje tisk všech základních formulářů používaných ve mzdové problematice a celou řadu rekapitulací a přehledů
- Výplatní páska - tisk výplatní pásky pro aktuální účetní období pro všechny pracovníky nebo pro vybrané pracovníky, dle požadavku uživatele programu
- Číselníky - tisky všech číselníků používaných programem
- Personalistika - tisk seznamu pracovníků, jejich kmenových listů a významných výročí
- Přehledy -výplatní listina, přehled záloh, srážek, průměrů, o pojistném organizace, čerpání dovolené, nemocenských dávek a přehled nákladů na zakázky, přehled o vyplacených mzdách, přehled mzdových nákladů
- Rekapitulace - rekapitulace mezd, odměn, příplatků, náhrad, nepřítomností, spoření, půjček a pojištění, odvody daní, roční mzdový výkaz, rekapitulace penzijního připojištění
- Oznámení zaměstnanců se ZPS
- Účetní doklad - tisk účetního dokladu na mzdy za aktuální měsíc a nárůstem od začátku roku
- Mzdový list - za celý rok nebo do doby ukončení pracovního poměru, podle uživatelem upravitelné definice
- Potvrzení o příjmech - potvrzení o příjmech pracovníka, který ukončil v organizaci pracovní poměr
- Daň z příjmu - tisk formuláře "Výpočet daně z příjmů fyzických osob"
- Platby zdravotním pojišťovnám - tisk plateb dle jednotlivých zdravotních pojišťoven, ke kterým jsou pracovníci firmy přihlášeni. Především souhrnný přehled, podrobný rozpis plateb, formulář Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnance, Hromadné oznámení zaměstnavatele atd.
- Výčetka - tisk výčetky mezd pro výběr hotovosti z peněžního ústavu, rozpočítání mzdy na jednotlivé bankovky
- Hromadný příkaz k úhradě - tisk všech odvodů za aktuální měsíc s možností vytvoření exportního souboru pro elektronické bankovnictví
- Zákonné pojištění firmy - tisk podkladů, z kterých bylo vypočteno zákonné pojištění firmy
- List důchodového pojištění – tisk přehledu za aktuální rok a tisk celého formuláře
- Zápočtový list - tisk formuláře se všemi potřebnými údaji

Přihlášení | Napište | Software | Ceník | Služby | Aktuality | Kontakt © COM-SYS SOFTWARE, Ing. Zdeněk Krejčí