Přeskočit navigační odkazy
PUW
Příručka uživatele
CHM  ZIP(CHM)
Demoverze
Demo-data
2018 2017

Je určeno pro malé i velké firmy, tj. od několika až po statisíce řádků v účetním deníku za rok.
Vedení účetnictví libovolného počtu subjektů - podnikatelů ve zkráceném i plném rozsahu, ale i pro rozpočtových, neziskových organizací, OPS
Základem je práce s účetním deníkem, v němž se promítnou všechny účetní operace za dané období.
Zpracování více účetních období současně bez omezení.
K dispozici jsou okamžité výsledky hospodaření bez nutnosti uzavírání období.

Základní funkce programu:
 • Vedení účetnictví libovolnému počtu zákazníků - firem, včetně nastavení parametrů
 • Do účetního deníku se data pořizují ručně či importují z jiných programů. Např. z programu Company manager, Mzdy a personalistika nebo Evidence majetku
 • Přechod mezi jednotlivými pracovními obdobími bez omezení. Lze současně účtovat prosinec, leden i únor, aniž by byl rok uzavřený. Je možné používat roční nebo měsíční režim pro vedení účetního deníku
 • K dispozici jsou okamžité výsledky hospodaření bez nutnosti uzavírání období
 • Definovat vlastní účetní osnovu pro každého zákazníka programu a rok, provádět v ní změny, tj. přidávat, opravovat a rušit účty podle vlastní potřeby. Šestimístné číslo účtu (3 znaky syntetika, 3 znaky analytika). Vzorová účetní osnova je předdefinována podle aktuální metodiky
 • Státní výkazy jsou zpracovány v předepsané formě
 • Předdefinování souvztažností, tj. často používané účetní případy
 • Zadat a používat při účtování číselníky středisek, skupiny středisek, zakázek, code, řady dokladů apod.
 • Účtování na střediska, code – obchodní případy a zakázky a zpracování výkazů podle tohoto dělení. Je možné tisknout předvahu, výsledovku, hlavní knihu, rozvahu, náklady a výnosy pro celou firmu nebo pouze pro středisko, zakázku, code za zvolené období
 • Zpracovávat saldokonto celkové pro vybraný účet nebo vybrané účty z účetní osnovy. Jako saldokontní lze nastavit libovolný účet. Nastavení počátečních nevyrovnaných položek saldokonta. Pomocí sestavy salda lze bez problémů kontrolovat stav závazků a pohledávek
 • Práce s cizí měnou, včetně saldokonta a automatické zaúčtování kursových rozdílů, realizované a nerealizované kurzové rozdíly, stav účtů v cizí měně
 • Automatické zaúčtování korunových rozdílů
 • Možnost tisku všech výkazů v cizím jazyce
 • Import kurzovního lístku ČNB
 • Import a export vybraných dat
 • Možnost opakované uzávěrky, převod zůstatků účtů, převod nevyrovnaných položek saldokonta
 • Tisky: předvaha, hlavní kniha, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow, soupisy daňových dokladů, pokladní kniha, pokladní doklady, přehledy hospodaření podle středisek, zakázek, stavy a vývoj účtů v Kč nebo v cizí měně, obraty odběratelů, náklady a výnosy členěné na tři úrovně podle výběru...
 • Vyhledává chyby v účtování s vlivem na rozvahu a výsledovku
 • Tisk saldokontních sestav je rozsáhlý. Přes 100 sestav saldokonta. Včetně tisku v cizí měně, prodlení úhrad, upomínek, odsouhlasení závazků a pohledávek apod.
 • Daňové přiznání k DPH – nové i staré vzory dle pracovního období. Dodatečné daňové přiznání
 • Souhrnné hlášení pro dovoz z členských států EU.
 • Výpis z evidence pro daňové účely
 • Podpora podání výše uvedených výkazů v elektronické podobě
 • Možnost nadefinovat si vlastní tiskové výkazy
 • Evidence upomínek
 • Zálohování dat a obnova dat
 • Podrobné nastavení přístupových práv uživatelů
 • Všechny tiskové výstupy je možno tisknout na tiskárnu, obrazovku nebo ve formátu DOC, HTML, PDF, XLS, TIF, BMP, GIF, JPG, RTF
 • Snadná příprava dokumentů pro odesílání e-mailem
 • Protokolování a autorizování dokladů
 • Podpora práce s hospodářským rokem
Přihlášení | Napište | Software | Ceník | Služby | Aktuality | Kontakt © COM-SYS SOFTWARE, Ing. Zdeněk Krejčí