Záloha

Na horním lištovém menu zvolte Služby -> Záloha

Před zálohováním dat, je vhodné vymazat zrušené věty v jednotlivých agendách.

Volba zálohování slouží k zálohování datových souborů, se kterými program pracuje. Zálohují se celé soubory, aby v případě havárie počítače nebo jiné ztráty dat bylo možné datové soubory obnovit. Používá se taká v případě přenosu dat z počítače na jiný například pomocí flashdisku.

Je nutné provádět např. týdně podle množství dat, která do počítače vkládáme.

Okno pro zálohování souborů:

Jednotlivé soubory se nazývají tabulky. Sloupce ve formuláři Záloha: • Popis tabulky - popis souboru. • Tabulka - jméno souboru. • Agenda - jméno agendy, ve které se soubor používá • Typ souboru - zákazníka, roční, . • FTP - označení, zda soubor doplňuje soubor FPT, obsahující dlouhé textové údaje. Potom nelze jednoznačně určit velikost souboru. Zálohuje se automaticky s vybraným souborem. • Velikost - velikost souboru v KB, zobrazuje se u souborů, které jsou vybrány k zálohování. • Počet vět - počet vět v souboru. Na obrazovce jsou zobrazeny všechny datové soubory (tabulky), se kterými program pracuje. Z nich je možné vybrat ty, které se budou zálohovat. Vybrané soubory je třeba si označit. Označené soubory jsou barevně odlišené.

Označení souborů

Vybrání jednoho souboru - Označí se vybraný soubor (tabulka) na pozici kurzoru. K této volbě lze použít klávesu Enter nebo myš. Vybraný soubor je zvýrazněný. Opakovaným stiskem se soubor (tabulka) odznačí tj. není vybraná.

Tlačítka pro výběr položek

- vybraný řádek

- nevybraný řádek

Označený soubor je zvýrazněný modrozelenou barvou.

Všechny soubory zákazníka se označí tlačítkem - Označí se všechny soubory (tabulky), které se v programu používají pro konkrétního zákazníka programu. Použije se v případě, že potřebujeme zálohovat všechny soubory od aktuálního zákazníka tj. od firmy, se kterou právě pracujeme. Neoznačí se pouze soubor Zákazník, který obsahuje nastavení parametrů pro jednotlivé zákazníky programu - firmy a je společný.

Jedna agenda se označí tlačítkem - - Tímto tlačítkem se z nabídnuté tabulky vybere agenda, která se bude zálohovat a poté se hromadně označí všechny soubory (tabulky), které tato agenda používá. Použije se v případě, že potřebujeme zálohovat data, která se týkají např. Deník ap.

Tlačítko odznačí se všechny soubory (tabulky), tj. není k zálohování označen žádný soubor.

Stále se zobrazuje počet právě vybraných tabulek (souborů) a celková velikost vybraných tabulek (souborů) v KB.

Je možné určit, zda se budou zálohovat data i do minulého období. Potom se zapíše kolik roků zpět má program označit.

Umožňuje zálohu dat vice zákazníků najednou.

Tlačítko - uloží nadefinovaný výběr pro další zálohování. Při příštím otevření agendy Záloha budou vybrané ty soubory, které se uložily při volbě ulož seznam vybraných.

- Po této volbě se zobrazí informace o volné disku.

Vyber cíl pro zálohování

Zadá se cesta na logický disk, kam chceme data zapisovat. Např. C\ZALOHA

Tlačítko se použije pro výběr konkrétního adresáře na disku počítače.

Tlačítko - Toto tlačítko provede zálohu nebo na disk.

Při zálohování program provádí kontrolu, zda soubor není již na disketě zapsán a pokud ano, má uživatel možnost po upozornění soubor přepsat nebo přeskočit.

  • Přepsat - přepíše se soubor na disketě zálohovaným souborem
  • Přepsat vše - všechny soubory na disketě se přepíšou zálohovanými
  • Přeskočit - nabízený soubor se na disketě nepřepíše
  • Přeskočit vše - žádný ze souborů na disketě se nepřepíše a zazálohují se pouze ty, které na disketě nejsou
  • Storno - zálohování se ukončí

Volba - bude vždy přepisovat existující soubory bez dotazu.

Při zápisu se zpracovává protokol.

Volba - po provedení zálohování se protokol zobrazí. Tisk protokolu přes menu Soubor Tisk vytisknout (Ctrl+P)

Volba - po provedení zálohování se automaticky agenda zálohování ukončí.

Komprimace zálohy

- možnost komprimace zálohy a odeslání e-mailem.

Po vybrání souborů pro zálohu a spuštění zálohy tlačítkem se zobrazí nabídka:

Kořenový adresář zálohy – adresář do kterého se záloha ukládá

Cesta a jméno vytvořeného souboru – záloha se ukládá s označením zákazníka programu (jménem firmy) ze kterého se zálohuje a rokem. Př. VZOR_2013.ZIP

Je možné přidat -

  • den v týdnu
  • datum
  • čas

Možnosti komprimace. Podle toho jaký způsob má uživatel k dispozici.

WinRar – je shareware, který je možno stáhnout a instalovat z www.winrar.cz . zde jsou k dispozici také podmínky použití. Archiv RAR má výborné komprimační schopnosti pro data ve formátu dbf.

ChilkatZIP – knihovny je možno volně použít v rámci aplikací COM-SYS Software. Máme zakoupenou licenci. Stáhnout a instalovat jej můžete www.comsys-sw/download/ostatni_software/ChilkatZip.exe

VFPCompression FLL - knihovna volně k použití. Je možné ji stáhnout www.comsys-sw.cz/download/ostatni_software/vfpcompression.fll a uložit do adresáře aplikace. Např. C:\MANW.

Možnost přiložit k e-mailu

- Nastavení pro odeslání e-mailů

Ne – provede se jenom komprimace zálohy a uložení na disk

Ms Office Outlook – pokud má uživatel k dispozici, je možnost komprimovaný soubor poslat e-mailem.

CDO - odeslat přes CDO, které je součástí W2000 a výše. Ve Windows musí být nastaven nějaký klient (třeba i Outlook Express)-proto, aby byl nastaven SMTP server.
Před odesláním je třeba zadat adresu příjemce a odesílatele. Pokud je naplněn e-mail přihlášeného uživatele v tabulce uživatelů programu (práva), pak se automaticky předvyplní jako odesílatel.

- provede se komprimace, popřípadě i přepnutí do MS Office Outlook.

Nelze použít pro Outlook Express.

Další podrobné nastavení pro WinRar – viz. Dokumentace WinRar. Např. Jaká metoda komprese apod.

- ukončení agendy Zálohování.

Související témata

Načtení zálohy |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 20.11.2020
Nahlásit potíže s kapitolou