Možnosti programu

Program je určen ke kompletní evidenci, účtování a odepisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku i drobného majetku.

Je možno jej použít pro neomezený počet zákazníků, firem.

Dlouhodobý hmotný majetek
Cena hmotného DM musí být vyšší než 40 000 Kč a doba používání musí být delší než jeden rok. Mimo půdy a uměleckých předmětů se odepisuje (účetní a daňové odpisy). Člení se dále na movitý (např. automobil, počítač) a nemovitý (např. pozemek, budova).

Dlouhodobý nehmotný majetek
Cena nehmotného DM je vyšší než 60 000 Kč, jeho doba používání je delší než jeden rok a odepisuje se účetními i daňovými odpisy.

Program umožňuje tyto činnosti:

 • Evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku – pořízení, cena, vyřazení, technické zhodnocení, umístění…..

 • Evidenci technického zhodnocení.

 • Členění majetku podle druhu, fyzického umístění a odpovědné osoby, středisek apod.

 • Hromadný výpočet daňových odpisů.

 • Hromadný výpočet účetních odpisů na základě řady algoritmů.

 • Možnost přerušení odpisování v jednotlivých letech

 • Zaúčtování odpisů do Podvojného účetnictví

 • Evidence drobného majetku

Množství tiskových výstupů:

 • Inventární karty

 • Přehledy daňových odpisů členěné podle množství kritérií (podle středisek, pracovníků, druhu majetku, odpisové skupiny, pořízení atd.)

 • Přehledy účetních odpisů členěné podle množství kritérií.

 • Zůstatkové ceny.

 • Soupisy majetku, inventurní soupisy podle filtrů.

 • Soupisy vyřazeného a odepsaného nebo pořízeného majetku podle filtrů.

 • Zápis o pořízení nebo vyřazení majetku


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 02.09.2022
Nahlásit potíže s kapitolou