Záloha

Před zálohováním, je vhodné vymazat zrušené věty v jednotlivých agendách.

Zálohování slouží k zálohování datových souborů, se kterými program pracuje. Zálohují se celé soubory, aby v případě havárie počítače nebo jiné ztráty dat, bylo možné datové soubory obnovit. Používá se taká v případě přenosu dat z počítače na jiný například pomocí flashdisku. Je možné zálohu odeslat e-mailem nebo na FTP server.

Je nutné provádět např. týdně podle množství dat, která do počítače vkládáme.

Okno pro zálohování souborů:

Jednotlivé soubory se nazývají tabulky. Sloupce ve formuláři Zálohování dat:

 • Popis tabulky - popis souboru.
 • Tabulka - jméno souboru.
 • Agenda - jméno agendy, ve které se soubor používá
 • Typ souboru - zákazníka, roční, .
 • FTP - označení, zda soubor doplňuje soubor FPT, obsahující dlouhé textové údaje. Potom nelze jednoznačně určit velikost souboru. Zálohuje se automaticky s vybraným souborem.
 • Velikost - velikost souboru v KB, zobrazuje se u souborů, které jsou vybrány k zálohování.
 • Počet vět - počet vět v souboru.

Na obrazovce jsou zobrazeny všechny datové soubory (tabulky), se kterými program pracuje. Z nich je možné vybrat ty, které se budou zálohovat. Vybrané soubory je třeba si označit. Označené soubory jsou barevně odlišené.

Označení souborů

Vybrání jednoho souboru - Označí se vybraný soubor (tabulka) na pozici kurzoru. K této volbě lze použít klávesu Enter nebo myš. Vybraný soubor je zvýrazněný. Opakovaným stiskem se soubor (tabulka) odznačí tj. není vybraná.

Tlačítka pro výběr položek

- vybraný řádek

- nevybraný řádek

Označený soubor je zvýrazněný modrozelenou barvou.

Všechny soubory zákazníka se označí tlačítkem - Označí se všechny soubory (tabulky), které se v programu používají pro konkrétního zákazníka programu.. Použije se v případě, že potřebujeme zálohovat všechny soubory od aktuálního zákazníka tj. od firmy, se kterou právě pracujeme. Neoznačí se pouze soubor Zákazník, který obsahuje nastavení parametrů pro jednotlivé zákazníky programu - firmy a je společný.

Jedna agenda se označí tlačítkem - - Tímto tlačítkem se z nabídnuté tabulky vybere agenda, která se bude zálohovat a poté se hromadně označí všechny soubory (tabulky), které tato agenda používá. Použije se v případě, že potřebujeme zálohovat data, která se týkají např. vydaných faktur nebo skladu ap.

Tlačítko odznačí se všechny soubory (tabulky), tj. není k zálohování označen žádný soubor.

Stále se zobrazuje počet právě vybraných tabulek (souborů) a celková velikost vybraných tabulek (souborů) v kB.

Tlačítko - uloží nadefinovaný výběr pro další zálohování. Při příštím otevření agendy Záloha budou vybrané ty soubory, které se uložily při volbě ulož seznam vybraných.

- Po této volbě se zobrazí informace o volné kapacitě disku.

Kam zapsat data

Zadá se cesta na logický disk, kam chceme data zapisovat. Např. C\ZALOHA

Tlačítko se použije pro výběr konkrétního adresáře na disku počítače.

Tlačítko - Toto tlačítko provede zálohu na disk.

Při zálohování program provádí kontrolu, zda soubor není již na disku zapsán a pokud ano, má uživatel možnost po upozornění soubor přepsat nebo přeskočit.

 • Přepsat - přepíše se soubor na disketě zálohovaným souborem

 • Přepsat vše - všechny soubory na disketě se přepíšou zálohovanými

 • Přeskočit - nabízený soubor se na disketě nepřepíše

 • Přeskočit vše - žádný ze souborů na disketě se nepřepíše a zazálohují se pouze ty, které na disketě nejsou

 • Storno - zálohování se ukončí

Volba - bude vždy přepisovat existující soubory bez dotazu.

Při zápisu se zpracovává protokol.

Volba - po provedení zálohování se protokol zobrazí. Tisk protokolu přes menu Soubor ® Tisk vytisknout (Ctrl+P)

Volba - po provedení zálohování se automaticky agenda zálohování ukončí.

Komprimace zálohy

- možnost komprimace zálohy a odeslání e-mailem.

Po vybrání souborů pro zálohu a spuštění zálohy tlačítkem se zobrazí nabídka:

Kořenový adresář zálohy – adresář do kterého se záloha ukládá

Cesta a jméno vytvořeného souboru – záloha se ukládá s označením zákazníka programu (jménem firmy) ze kterého se zálohuje a rokem. Př. PRIKLAD_2014.ZIP

Je možné přidat:

 • den v týdnu
 • datum
 • čas

Možnosti komprimace. Podle toho jaký způsob má uživatel k dispozici.

WinRar – je shareware, který je možno stáhnout a instalovat z www.winrar.cz . zde jsou k dispozici také podmínky použití. Archiv RAR má výborné komprimační schopnosti pro data ve formátu dbf.

ChilkatZIP – knihovny je možno volně použít v rámci aplikací COM-SYS Software. Máme zakoupenou licenci. Stáhnout a instalovat jej můžete www.comsys-sw/download/ostatni_software/ChilkatZip.exe

VFPCompression FLL - knihovna volně k použití. Je možné ji stáhnout www.comsys-sw.cz/download/ostatni_software/vfpcompression.fll a uložit do adresáře aplikace. Např. C:\MANW.

Možnost přiložit k e-mailu

- Nastavení pro odeslání e-mailů

Ne – provede se jenom komprimace zálohy a uložení na disk

Ms Office Outlook – pokud má uživatel k dispozici, je možnost komprimovaný soubor poslat e-mailem.

CDO - odeslat přes CDO, které je součástí W2000 a výše. Ve Windows musí být nastaven nějaký klient (třeba i Outlook Express)-proto, aby byl nastaven SMTP server.
Před odesláním je třeba zadat adresu příjemce a odesílatele. Pokud je naplněn e-mail přihlášeného uživatele v tabulce uživatelů programu (práva), pak se automaticky předvyplní jako odesílatel.

- provede se komprimace, popřípadě i přepnutí do MS Office Outlook.

Nelze použít pro Outlook Express.

Další podrobné nastavení pro WinRar – viz. Dokumentace WinRar. Např. Jaká metoda komprese apod.

- Ukončení agendy Zálohování.

Související témata

Služby - servis | Načtení zálohy

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 21.07.2021
Nahlásit potíže s kapitolou