Změny 2/2023

Slevy na pojistném zaměstnavatele

Od 1.2.2023 je možné uplatňovat slevu na pojistném zaměstnavatele za vybraný okruh pracovníků, kteří splňují předem stanovené podmínky. Sleva za pracovníka je 5% ze sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pro tento účel byla do programu doplněna nová agenda „Sleva na pojistném“. V této agendě bude možné evidovat pro zvolené pracovníky

• Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném zaměstnavatele

• Skončit uplatňování slevy na pojistném

• Stornovat záměr

Dále zde bude možné pro jednotlivé pracovníky zakládat informaci o uplatněné slevě za příslušný měsíc Tato evidence konkrétních slev za příslušný měsíc se následně dostane

• Do formuláře „Přehled o výši pojistného“

• Do příkazu k úhradě

• Do účetního dokladu

Postup při uplatnění slev na pojistném

Oznámení záměru uplatňovat slevu

V agendě „Sleva na pojistném“ se založí pro příslušného pracovníka záměr uplatňovat slevu

  1. Stisknete tlačítko pro vložení nové věty

  1. Zobrazí se seznam všech pracovníků, ze kterého si zvolíte příslušného pracovníka

  2. Po výběru se založí nové oznámení záměru s předvyplněnými údaji, které je možné následně upravovat

  1. Odeslání žádosti na ČSSZ Na kartě Oznámení záměru stisknete tlačítko pro tisk Zobrazí se tiskový dialog, kde se automaticky předvyplní údaje pro tisk tohoto konkrétního oznámení záměru

Zde je možné příslušný formulář vytisknout, vygenerovat ve formátu XML, nebo přímo odeslat přes ePportál ČSSZ

  1. Za příslušný měsíc se v běžné agendě mzdy zpracují mzdy pro všechny pracovníky, bez ohledu, zda na některého existuje záměr pro uplatnění slevy.

  2. Až jsou všechny mzdy kompletně zpracované, tak si znovu spustíte agendu „Sleva na pojistném“ a na záložce „Rozpis slev“ pro příslušného pracovníka založíte záznam o slevě na konkrétní měsíc.

Po uložení slevy se provedou kontroly, kdy se program pokusí vyhodnotit všechny dostupné podmínky, pro oprávněný nárok na slevu.

Pokud některá zákonná podmínka není v tomto měsíci splněna, tak se důvod zobrazí jako upozornění a následně se tato sleva nepřenese do hlášení na ČSSZ a tedy nebude uplatněna.

Formulář pro ČSSZ „Přehled o vyměřovacích základech“

Generuje se obvyklým způsobem. Pokud jsou v evidenci slev pro aktuální měsíc evidované slevy, které splňují požadované podmínky, tak se tyto slevy automaticky zahrnou i do tohoto formuláře, včetně výpisu pracovníků na dalších stránkách formuláře.

Příkaz k úhradě

Pokud jsou v tomto měsíci uplatňované slevy, tak se do příkazu k úhradě přenese platba pro ČSSZ snížená o příslušné slevy

Účetní doklad

Pokud jsou v daném měsíci uplatňované slevy, do účetního dokladu přenese platba sociálního pojištění za firmu snížená o příslušné slevy

Tisk Přehled plateb sociálního pojištění

Pro lepší přehled lze vytisknout přehled slev na pojistném například za celý rok. V přehledu jsou zahrnuty pouze skutečně uplatněné slevy.

Agenda Sociální pojištění -> tisk "Slevy na pojistném"


© ComSys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 07.03.2023
Nahlásit potíže s kapitolou