Účetní odpisy

Účetní odpisy vyjadřují snížení hodnoty dlouhodobého majetku.

Účetní odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví - vstupní cena účetní, a to do její výše. Výše a průběh účetních odpisů se stanovují podle předpokládané doby životnosti majetku a průběhu jeho opotřebení, takže je možno použít jakýkoliv model průběhu odpisů. Účetní odpisy by měly zajišťovat soulad nákladů a výnosů. Mají vystihnout míru opotřebení majetku.

Nejvíce používaný způsob je lineární odpis, který se v rámci odpisového plánu stanoví pro jednotlivé shodné nebo příbuzné skupiny stejnou odpisovou sazbou.

V případě lineárních odpisů se výše odpisované částky po celou dobu odpisování majetku nemění.

Záložka Účetní odpisy zobrazuje účetní odpisy pro aktuální kartu.

Při prvním spuštění se provede založení účetních odpisů tlačítkem - Založení účetních odpisů.

Založení účetnít odpisů lze také spustit z horního lištového menu Majetek.

Tlačítka

Založ účetní odpisy - založení odpisů. Viz. Založení účetních odpisů

Naplň účetní období

Zrušit účetní odpisy - toto tlačítko se použije pro zrušení všech účetních odpisů pro aktuální kartu.

Nejprve uživatel potvrdí dotaz:

Jednotlivé řádky se označí jako zrušné a je potřeba je ještě vymazat pomocí činnosti z menu Tabulka - Mazat zrušené věty.

Související témata

Založení účetních odpisů

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 18.02.2022
Nahlásit potíže s kapitolou