Založení účetních odpisů

Pro založení účetních odpisů se použije tlačítko na záložce Účetní odpisy nebo volba z menu Majetek - Založ účetní odpisy.

Jednotlivé volby v dialogu

Založ účetní odpisy dlouhodobého majetku

Aktuální karta - založí se účetní odpisy pouze pro jednu kartu, na které je program nastaven.

Vybrané karty - při této volbě je umožněn výběr karet, pro které budou odpisy založeny. Zobrazí se seznam dlouhodobého majetku, kde uživatel provede výběr. Viz. kapitola Hromadný výběr řádků

Všechny karty - pro všechny karty, hromadné založení účetních odpisů pro všechny majetky. Nelze použít pro algoritmus odpisu - Konstanta po celou dobu. Program umožní zvolit si časové období od - do, pro které budou účetní odpisy založeny.

 • Od posledního odpisu - odpisy se založí od data posledního odpisu

 • Od zvoleného data - od zapsaného data. Např. uvedení do provozu

 • Do konce aktuálního měsíce - aktuální období je uvedeno na titulní obrazovce programu

 • Do konce aktuálního roku - odpisy se založí do konce roku

 • Do data - odpisy se založí k určitému data, které se do řádku zapíše

 • Do odepsání - do konce odepsání dlouhodobého majetku - počet měsíců pro účetní odpisy na kartě.

Výše měsíčního odpisu

Tato volba nastaví algoritmus pro stanovení výše měsíčního odpisu. Algoritmus je nastaven v parametrech: Algoritmus pro výpočet účetních odpisů - Nastavení parametrů. Implicitní hodnota je 3. Pokud není vyplněno nic, program má nastavenou hodnotu 3.

Pro jednotlivé majetky jedné firmy by se měl používat jeden algoritmus.

Výběr algoritmu pro výpočet odpisů:

Daňový odpis roku/počet měsíců do konce roku - celkový daňový odpis za rok / počet měsíců do konce roku. Roční účetní odpisy jsou ve stejné výši jako daňové.

Daňový odpis roku/12 - celkový daňový odpis za rok / počet měsíců = 12. Roční účetní odpisy jsou ve stejné výši jako daňové.

Jako lineární odpisy - vstupní cena účetní / určený počet měsíců pro účetní odpisy.

Konstanta po celou dobu - částka odpisu se určí konstantou. Volba je povolena pro aktuální kartu, nelze použít pro hromadné založení odpisů.

Leasing

Jako lineární odpisy - pouze z určeného účet. PZ -

Podmínky

 • Majetek se začíná odepisovat již v měsíci pořízení nebo další měsíc. V parametrech se nastaví parametr - Účetní odpisy zakládat již v měsíci pořízení - ANO/NE.

 • Účetní odpisy se počítají ze vstupní ceny účetní.

 • Je nutné znát předchozí průběh odpisování, abychom neodepsali více, než činí pořizovací cena.

 • Musí se zohlednit případné zvýšení pořizovací ceny v důsledku technického zhodnocení majetku.

 • Je nutné brát v úvahu možné vstupní změny souboru majetku v důsledku vyřazení či zařazení nového prvku souboru.

- měsíční částka odpisů se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Již existující odpisy

Pokud zakládáme účetní odpisy opakovaně, tato volba umožní zvolit možnost, zda se odpisy založené v minulosti mají přepsat nebo ponechat.

Přepočet účetních odpisů je nutné provést při vložení technického zhodnocení, při změně odpisové skupiny nebo jestliže výpočet účetních odpisů vychází z daňových odpisů (algoritmus daňové odpisy / 12) a ve výpočtu daňových odpisů došlo ke změnám) např. změna koeficientů).

O založení účetních odpisů je zpracován protokol. Protokol je po výpočtu odpisů vytištěn na obrazovku. Klávesou Ctrl+P se protokol vytiskne. Do protokolu se tiskne starý i nový přepočítaný odpis. Protokol se také zapisuje do textového souboru Protokol.txt a ukládá se implicitně do adresáře C\WUSER\MAJETEK. Uživatel si může určit kam se bude soubor ukládat a je možné změnit i název souboru.

U některého dlouhodobého majetku může dojít k tomu, že majetek nemá v příslušném roce žádné daňové odpisy, ale přitom není účetně odepsán. Např. při pořízení majetku na konci roku a začátku odepisování na začátku roku následujícího. Program provede doodepsání v účetních odpisech automaticky.

Tlačítko - provede založení účetních odpisů podle zadaných podmínek.

Tlačítko provede návrat bez založení účetních odpisů.

Související témata

Účetní odpisy - tisk | Dlouhodobý majetek | Nastavení parametrů

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 02.09.2020
Nahlásit potíže s kapitolou