Parametry pro ceník

Parametry:

Ceník: počet znaků nadskupiny - určuje kolik znaků, z celkového počtu 6 znaků skupiny, bude označení nadskupiny. Číslo 0 nebo 6 znamená, že ceník nebude dělen na nadskupiny.

Například, když zapíšeme do této položky hodnotu 2, pak první dva znaky budou společné pro celou nadskupinu a další 1 - 4 znaky označí skupinu.

GK - nadskupina grafické karty
AT - skupina grafické karty ATI
EA - skupina grafické karty EAGLE

Generování ZN v ceníku

Počet znaků skupiny do značky - určuje kolik znaků z celkového počtu šesti znaků, počítáno zleva nebo zprava, bude použito při generování (automatickém vytváření ) značky nového zboží.

Například, když zapíšeme hodnotu 4, pak se budou 4 znaky zapisovat automaticky do značky.

GKAT-0001

Znaky skupiny do zn ZLEVA? - ANO/NE. Určené znaky skupiny do značky budou počítány zleva nebo zprava.

Negenerovat pomlčku do značky - ANO/NE

ANO - značka se bude generovat bez pomlčky - GKAT0001
NE - značka se bude generovat s pomlčkou - GKAT-0001

Počet znaků ZN v ceníku - kolik znaků celkově bude mít značka zboží v ceníku max. 20 znaků

Počet znaků pořadového čísla v Zn - kolik míst bude mít pořadové číslo ve značce.

Např. 4 tj. GKAT-0001

Negenerovat novou značku - ANO/NE

ANO - automatické generování (vytváření) značky lze vypnout.

NE - bude se nabízet automaticky nová značka zboží podle nastavených parametrů.

Jednotlivé organizace mají různě rozsáhlý ceník a v něm využívají různý rozsah velikostí jednotlivých položek. Nastavení délky položek v ceníku umožňuje zvolit optimální formu pro zobrazení ceníku a skladových karet při vytváření rozpisu faktury, vyplňování příjemky nebo výdejky na sklad a při podobných činnostech. Tyto parametry umožňují potřebné nastavení.

Generování numerické značky

například 000051

Parametr: Ceník: generuj pouze číselnou ZN na x cifer- generovat ZN na tento počet znaků a zleva doplnit nuly. Při hledání posledního čísla ponechává ve značce pouze numerické znaky a přičte 1.

Parametr: Ceník: Generovat jen num.značku - generovat značku pouze z čistě numerických značek. Značky, ve kterých je nenumerický znak, se při vyhledávání poslední značky ignorují.

Parametr: Ceník: automaticky generuj ZN - ANO/NE

NE - značka se vygeneruje a zobrazí ve zvláštním formuláři, kde je možné doplnit skupinu MS a značku libovolně upravit.
ANO - značka se vygeneruje a není možné ji upravit.

Generování značky podle skupiny MS

Například MS000051

Parametr: Negenerovat novou ZN -ANO/NE

NE - ZN se generuje podle MS a pořadové číslo v rámci skupiny.

Parametr: Počet znaků skupiny do značky - určuje, kolik znaků ze skupiny se použije jako prefix v nově generované značce.

Parametr: Znaky skupiny do ZN ZLEVA? - ANO/NE. Určuje, z které strany se budou brát znaky z MS.

Parametr: Negenerovat pomlčku do ZN - ANO/NE. Určuje, zda se za skupinu do značky bude vkládat pomlčka a nebo ne.

Zobrazení množství - celkem znaků - celkový počet znaků pro množství i s deset. místem.

Zobrazení množství - počet deset. míst - počet znaků pro desetinné místo u množství.

Počet desetinných míst v ceníku - počet desetinných míst pro prodejní cenu.

Počet desetinných míst nákupní cena - počet desetinných míst pro nákupní cenu.

Přepočítávat stavy na balení - ANO/NE

Data v jiném zákazníkovi: CENÍK - ceník může být společný pro několik zákazníku tj. firem. Vyplní se označení zákazníka, podle toho jak je v programu zapsáno.

ANO - pokud bude v ceníkové kartě vyplněna položka kolik je Ks v 1 balení, potom se na skladové i ceníkové kartě bude zobrazovat stav skladu v Ks ale i v balení.

NE - stav skladu se nebude přepočítávat na balení.

Pracovat s dobou záruky - ANO/NE

Ceník do XLS seznam skupin


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 04.05.2016
Nahlásit potíže s kapitolou