Možnosti tisku - Výsledovka

Tisk Výkazu zisku a ztrát odpovídá předepsanému výkazu s mnoha možnostmi tisku.

Definice výkazů viz kapitola Rozvaha a Výsledovka, Definice výkazů, Odkazy do rozvahy a výsledovky v Účtovém rozvrhu a Načtení aktuálně platných vzorů Rozvahy/Výsledovky.

Možnosti tisku Výkazu zisků a ztrát

Měsíc od – do - období, za které se bude výsledovka tisknout. Jeden měsíc nebo od začátku roku…

Pouze do dne - možnost zpracování výsledovky ke dni uprostřed měsíce. Zpracování výkazu pro určený termín. Např. Rozdělení firmy.

Pouze od

Srovnání s minulostí

Jestliže se některý účet zruší, tj. nebude na něj již účtováno, je potřeba právě pro srovnání s minulostí, aby zůstal v účetní osnově a měl vyplněný klíč do výsledovky.

Srovnání s minulostí jiného zákazníka programu

  • Za stejné období loňského roku - např. výsledovka za období 6. měsíc, v posledním sloupci budou hodnoty za 6. měsíc loňského roku

  • celý loňský rok, hodnoty roční výsledovky loňského roku

  • bez srovnání s minulostí – nebude porovnání s minulostí

Pro správné vyhodnocení s minulostí je třeba, aby účetní deník v loňském roce byl ve stejném režimu (měsíc nebo rok) jako letošní

Pro tisk pracovní výsledovky lze využít nastavení:

- ve výkazu se budou tisknout i nulové řádky

– jednotlivé řádky výkazu se rozepíší do účtů

– lze použít současně s volbou Rozepsat do účtů, budou se tisknout i účty, které v zadaném období neměly pohyb.

Tisk rozvahy lze tisknout tříděný podle středisek, zakázek, code nebo organizace.

Skupina – u číselníků středisko, zakázka nebo code je možné vytvořit skupinu a tisky tisknout pro skupinu. Skupina středisek se zadává v – Služby, servis – Číselníky – Skupina zakázek, Skupina středisek a Skupina code

Skupina středisek – vybere se skupina středisek, tak jak je nadefinovaná v číselníku skupina středisek.

Střediska - vyberou se střediska, pro která se bude tisknout výsledovka. Klávesa F1 zobrazí tabulku pro výběr středisek. Viz. Funkce Vyber. Po výběru středisek se zapíší do položky oddělené čárkou. Výsledovka se tiskne pro zvolená střediska postupně nebo pro zvolená střediska dohromady

Skupina zakázek – vybere se skupina zakázek, tak jak je nadefinovaná v číselníku skupina zakázek.

Zakázky - vyberou se zakázky, pro která se bude tisknout výsledovka. Klávesa F1 zobrazí tabulku pro výběr zakázek. Viz. Funkce Vyber. Po výběru zakázek se zapíší do položky oddělené čárkou. Výsledovka se tiskne pro zvolené zakázky postupně nebo pro zvolené zakázky dohromady.

Skupina code - vybere se skupina code, tak jak je nadefinovaná v číselníku skupina code.

Code - vyberou se code, pro která se bude tisknout výsledovka. Klávesa F1 zobrazí tabulku pro výběr code. Viz. Funkce Vyber. Po výběru code se zapíší do položky oddělené čárkou. Výsledovka se tiskne pro zvolená code postupně nebo pro zvolená code dohromady.

Skupina organizací – vybere se skupina organizací, tak jak je nadefinovaná v číselníku skupina organizací.

Organizace - vyberou se organizace, pro která se bude tisknout výsledovka. Klávesa F1 zobrazí tabulku pro výběr organizací. Viz. Funkce Vyber. Po výběru organizací se zapíší do položky oddělené čárkou. Výsledovka se tiskne pro zvolené organizace postupně nebo pro zvolené organizace dohromady.

- Typ účtů umožní zahrnout do tiskových sestav jen určité účty. F1 zobrazí číselník Typy účtů

– provede se smazání nastavených podmínek pro tisk výsledovky.

Přehled výnosů a nákladů lze tisknout pro účty:

  • všechny
  • daňové
  • nedaňové

Položky, do kterých se zapisují údaje, které se tisknou do formuláře. Zadání skupin účtů, pro které se budou Náklady a výnosy zpracovávat

Jestliže nejsou vyplněny skupiny účtů, program hlásí - Není co tisknout.

Vypustit řady dokladů – zapsaná řada dokladů se neprojeví ve zpracování výsledovky. Např. řada dokladů je přeúčtování na střediska.

Při tisku výsledovky firmy, která má výkazy pro , musí být v osnově vyplněn sloupec Činnost.

1 - Hlavní činnost
2 - Vedlejší činnost

- načte se vzorový výkaz pro aktuální rok - Načtení aktuálně platných vzorů Rozvahy/Výsledovky

Tlačítko - Uložení nastavení pro tiskové výstupy.

Tisky výkazu zisků a ztrát

Výsledovka – pracovní - je možnost navolit si řádky výkazu, viz nastavení

Náklady a výnosy podle účtů - souhrn nákladů a výnosů se součtem, zisk nebo ztráta

Výkaz zisku a ztrát - tisknou se řádky podle předepsaného výkazu.

Výkaz zisku a ztrát v tis. Kč - tisk výsledovky v tisících Kč, jinak je v Kč, částky budou zaokrouhleny na tisíce Kč

Výkaz zisku a ztrát v tis. s korekcí

Při zaokrouhlování částek na tisíce Kč se nemusí rovnat součet jednotlivých částek s částkou celkem. Jedná se o porovnání Hospodářského výsledku s Rozvahou. Korekce provede úpravu zaokrouhlení tak, aby tyto součty souhlasily. Program provede korekci automaticky. Ale uživatel může také editovat nesoučtové řádky v tisících, ty, které jsou podbarvené bíle. Sloupce Loni a Letos v tisících Kč.

Možnost uložit korekce, které se vyplní ve výkazu.

- uloží se korekce pro další použití

- provede načtení aktuální uložené korekce

- pro přehlednost se zobrazí pouze nenulové řádky

Výsledovka 12 měsíců - výsledovka tiskne se rozdělená po měsících (12 měsíců). Pro tisk se dají použít filtr všechny podmínky pro tisk výsledovky

N+V podle účtů 12 měsíců - tisknou se náklady a výnosy podle účtů rozdělené po měsících (12 měsíců)

N+V účty tis. Kč + korekce - tisknou se náklady a výnosy v tisících. Částky budou zaokrouhleny na tisíce Kč.

N+V účty 12 měsíců podklad - tisknou se náklady a výnosy - podklad soupis všech účtů. Sestava určená pro tisk do Excelu ve formátu XLS. Tiskne se na A3.

Výkaz z + z - výkaz zisku a ztrát se tiskne ve zvolené cizí měně. Výpočet probíhá zadaným kurzem.
Výkaz z + z - tisíce - výkaz zisku a ztráta se tiskne ve zvolené cizí měně v tisících. Bez korekce ze zaokrouhlení. Výpočet probíhá zadaným kurzem.

Výkaz z+z - cizí měna - výsledovka se tiskne ve zvolené cizí měně. Výpočet probíhá zadaným kurzem.

Výkaz z+z - cizí měna - tisíce - výsledovka se tiskne ve zvolené cizí měně v tisících. Bez korekce ze zaokrouhlení. Výpočet probíhá zadaným kurzem.

Výsledovka Střediska + Celkem - Tisk má řádky stejné jako „Výkaz zisků a ztrát v Kč“ - tisknou se řádky podle předepsaného výkazu. Zpracovaná sestava bude obsahovat sloupce: Středisko 0 = pro doklady, které nemají vyplněné středisko. Samostatné sloupce pro jednotlivá střediska z číselníku středisek, která byla v daném roce použita v účetním deníku a odpovídají nastavenému filtru. Celkem za období = součtový sloupec za nastavené období. Minulý rok.

N+V podle účtů: Střediska+Celkem - Tisk má řádky stejné jako "Náklady a výnosy podle účtů" - souhrn nákladů a výnosů se součtem, zisk nebo ztráta. Zpracovaná sestava bude obsahovat sloupce: Středisko 0 = pro doklady, které nemají vyplněné středisko. Samostatné sloupce pro jednotlivá střediska z číselníku středisek, která byla v daném roce použita v účetním deníku a odpovídají nastavenému filtru. Celkem za období = součtový sloupec za nastavené období. Minulý rok.

Související témata

Rozvaha a Výsledovka | Definice výkazů Rozvaha a Výsledovka | Elektronické podání Rozvahy a Výsledovky |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 23.05.2023
Nahlásit potíže s kapitolou