Položky účetní osnovy

Číslo účtu v účetní osnově může být šestimístné. První tři číslice jsou syntetické číslo účtu. druhé tři umožňují analytické členění (není nutné využít všechny tři znaky).

Syn - číslo syntetického účtu - 3 znaky

An - číslo analytického účtu - 3 znaky

APV - A..aktivní účet, P..pasivní účet, V..výsledkový účet – musí být vyplněno

ZÁKAZ - je možno vyplnit:

 • M - zakázáno účtování na stranu Má dáti na tento účet
 • D - zakázáno účtování na stranu Dal na tento účet
 • MD - zakázáno účtování na stranu Má dáti i Dal (pouze hlavičkový syntetický účet)
 • nevyplněno – bez omezení účtování

Název - název účtu

Položky v účetní osnově

Saldo - vyplní se pouze v případě, že je to účet saldokontní. A - účet zařadit do saldokonta. Pokud není vyplněno, účet není zařazen do saldokonta.

Klíč - slouží k určení, do kterého řádku rozvahy budou zůstatky účtů započítány (musí odpovídat příslušnému klíči v řádku rozvahy). Klávesa F1 nabídne povolené klíče pro rozvahu. Viz dále Vyplňování odkazů do rozvahy a výsledovky. Odkazy do rozvahy a výsledovky Červeně jsou označeny klíče, které v definici rozvahy neexistují nebo nejsou vyplněny, je nutné je opravit

K - korekce, vyplní-li se K, započte se zůstatek na účtu do sloupce Korekce ve výkazu rozvahy. Není-li vyplněno, započte se zůstatek do sloupce Brutto.

Klíč 1,2,3 - slouží k určení, do kterého řádku výsledovky budou započítány zůstatky účtů (musí odpovídat příslušnému klíči v řádku výsledovky). Klávesa F1 nabídne povolené klíče pro výsledovku. Viz dále Vyplňování odkazů do rozvahy a výsledovky. Odkazy do rozvahy a výsledovky Červeně jsou označeny klíče, které v definici výsledovky neexistují nebo nejsou vyplněny, je nutné je opravit .

Daň - slouží k určení, zda obraty na tomto účtu mají být započteny do výpočtu základu daně z příjmů. Pro Daňovou výsledovku je tedy třeba analyticky vyčlenit všechny náklady, které nemají být zahrnuty do základu daně z příjmů. Tato položka má význam pouze pro výsledkové účty.

 • A (ano) - účet MÁ být zahrnut do základu daně z příjmu

 • N (ne) - účet NEMÁ být zahrnut do základu daně z příjmu

Volba výsledovka -

Činnost - pro tisk výsledovky u firem, které mají výkazy .

1 - Hlavní činnost

2 - Vedlejší činnost

Cflow - vyplní se klíč pro tisk výkazu Cash flow.

Typ účtu - klávesa F1 zobrazí číselník Typy účtů. Pro filtrování tiskových sestav. Číselník Typy účtů je číselník, který si může uživatel vyplnit. Potom je možné použít v některých tiscích filtr na typ účtu.

Tlačítko - se používá pro hromadné vyplnění typu účtu v účetní osnově.

Povinné středisko, zakázka, code - Ano/Ne

Sloupec středisko

 • A nebo P - k tomuto účtu je vždy povinné vyplnit středisko
 • N - k tomuto účtu se středisko nikdy nevyplňuje
 • nevyplněno - středisko je povoleno, ale není povinné

Nastavením nestřediskových účtů se pro daný účet vůbec nevchází do položky středisko. Pro povinná střediska program neopustí položku středisko, pokud nevyplníte hodnotu.

Sloupec zakázka

 • A nebo P - k tomuto účtu je povinná zakázka
 • N - k tomuto účtu se zakázka nikdy nevyplňuje
 • nevyplněno - zakázka je povolena, ale není povinná

Vzhledem k tomu, že zakázka se vztahuje ke dvěma účtům (MD x Dal), záleží na nastavených vlastnostech u obou účtů. Vyhodnocuje se v následujícím pořadí:

 1. Je-li zakázka povinná alespoň pro jeden z účtů MD-Dal, pak je povinná.

 2. Je-li zakázka zakázána 'N' alespoň pro jeden z účtů, pak se nevyplňuje.

 3. V ostatních případech je povolena, ale nepovinná.

Sloupec code - je možnost vyplnit přímo code podle číselníku v případě že se tento účet přímo vztahuje k určitému code

An. kurzová ztráta, An. kurzový zisk - je možné zaúčtovat kurzové rozdíly na různé analytiky pro každý saldokontní účet. Tuto analytiku je třeba zadat do těchto položek v účetní osnově.

Počáteční zůstatky

Počáteční zůstatky se zapisují nebo editují vpočátečních zůstatcích účtů. Volba z hlavní obrazovky , v účetní osnově jsou pouze zobrazeny.

PZ MD - počáteční zůstatek účtu na straně MD
PZ Dal - počáteční zůstatek účtu na straně Dal
PZ MD v cizí měně - počáteční zůstatek účtu v cizí měně na straně MD. Pokud je PZ Dal v cizí měně je zapsaný mínusem.
Měna - zkratka cizí měny

Položky pro cizí výkazy:

 • Ucet2 - účet
 • Rozvaha2 - klíč do rozvahy
 • Vysled2 - klíč do výsledovky
 • Finanz - klíč pro tisk finance

Do osnovy je možnost vkládat názvy účtů v angličtině - název 2 , němčině - název 3 . Nebo je možné použít název 2 a název 3 pro jiný cizí jazyk.

Automaticky vyplnit středisko, zakázku, code

Vyplní se položka (středisko, zakázka, code), která se bude automaticky vyplňovat .

Při zadávání řádku do deníku nebo při editaci se tyto položky vyplní do řádku deníku, pokud jsou v osnově vyplněné.

Také se využívá pro činnost Hromadné doplnění střediska, zakázky, code.

Tlačítka

Účetní osnova pracuje také v režimu inkrementálního vyhledávání. To znamená, že pokud je uživatel kurzorem v nějakém sloupci, třeba "název", tak se tabulka podle tohoto sloupce setřídí a pokud uživatel začne psát, tak program hned vyhledává. Po vstoupení do tabulky Účtový rozvrh, je tato setříděná podle účtu a vyhledávání funguje jen podle prvního sloupce.

Nahoře je tlačítko, kterým se dá inkrementální vyhledávání zapnout i pro další sloupce. A zase vypnout.

- zapnutí

- vypnutí

- načtou se účty podle loňské účetní osnovy.

- zobrazí se vzorová účetní osnova.

- zkontroluje se, zda v účetní osnově nejsou zapsány duplicitní účty.

Význam barevného označení klíčů

Související témata

Typy účtů | Hromadné doplnění střediska, zakázky, code do deníku podle účetní osnovy | Účtový rozvrh | Odkazy do rozvahy a výsledovky |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 13.07.2022
Nahlásit potíže s kapitolou