FV - Režim přenesené daňové povinnosti

Režim přenesené daňové povinnosti - Reverse charge

Na rozdíl od běžného mechanismu uplatňování DPH, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění má poskytovatel plnění (plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil), v režimu přenesené daňové povinnost je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění.

V rámci tohoto režimu má tedy povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno - příjemce plnění.
Plátce, který dotčené zdanitelné plnění uskutečnil, vystaví daňový doklad, kde oproti běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH – namísto toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno - poskytovatele plnění.

Pro přenesené daňové povinnosti podle (§ 92e) dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb

DI 148 - Režim přenesené daňové povinnosti (§ 92e) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb - základní sazba
DI 149 - Režim přenesené daňové povinnosti (§ 92e) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb - snížená sazba

Poskytovatel (dodavatel) má v rámci režimu přenesené daňové povinnosti povinnost: Vystavit daňový doklad, a to do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu (včetně sazby daně), ovšem s výjimkou výše daně. Na místo toho na vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
Při použití DI 148, 149 nebo 128 se částka DPH automaticky vynuluje. Kód předmětu plnění se doplní při zaúčtování automaticky podle toho, jaký je zapsaný v číselníku souvztažností pro danou souvztažnost v položce Kód PP = Kód plnění.

Tabulka kódů plnění

Pokud jsou na kartě uvedeny tyto daňové informace, potom se na faktuře tiskne pouze sazba daně bez uvedení částky. Dodavatel musí na vystaveném daňovém dokladu uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
Text je možné si připravit v číselníku Texty. Například: VR_TXT_A 013 – Text za rozpis tuzemské faktury. Je možné si připravit pro tyto případy sadu textů. Texty


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 05.08.2021
Nahlásit potíže s kapitolou