Možnosti tisku - Rozvaha

Rozvaha odpovídá předepsanému formuláři "ROZVAHA". Vychází ze zůstatků rozvahových účtů na konci aktuálního měsíce.

Definice výkazů viz kapitola Rozvaha a Výsledovka, Definice výkazů, Odkazy do rozvahy a výsledovky v Účtovém rozvrhu a Načtení aktuálně platných vzorů Rozvahy/Výsledovky.

Tisk Rozvahy

Rozvaha je přehled aktiv a pasiv uspořádaných určitým způsobem k účetnímu dni = rozvahový den. Rozvaha se označuje jako bilance.

Rozdílem BRUTTO mínus KOREKCE získáváme tzv. netto stav, tj. např. zůstatkovou cenu dlouhodobého majetku či hodnotu majetku po odečtení opravných položek.

Tlačítko viz kapitola Hledej chyby.

Možnosti tisku podle období:

  • za zvolený měsíc

  • pouze do dne – možnost zpracování rozvahy ke dni uprostřed měsíce. Využívá se v případě, že se firma rozděluje k určitému datu. Při tisku běžné rozvahy se toto datum nevyplňuje.

Srovnání s minulostí

Tiskne se do posledního sloupce výkazu Rozvaha.
Jestliže se některý účet zruší, tj. nebude na něj již účtováno, je potřeba právě pro srovnání s minulostí, aby zůstal v účetní osnově a měl vyplněný klíč do rozvahy.

- použití pro tisk rozvahy při fúzi dvou firem. Rozvaha se spojí s počáteční rozvahou jiného zákazníka. Počáteční rozvaha bez vyloučení vzájemných vztahů. Pro tisk pracovního listu lze využít nastavení:

- ve výkazu se budou tisknout i nulové řádky

- jednotlivé řádky výkazu se rozepíší do účtů

- lze použít současně s volbou Rozepsat do účtů, budou se tisknout i účty, které v zadaném období neměly pohyb.

- rozvaha se zpracovává z počátečních zůstatků účtů, bez srovnání s minulostí.

- aktiva a pasiva se tisknou na jednu stránku. Jinak na samostatnou.

Skupina středisek – vybere se skupina středisek, tak jak je nadefinovaná v číselníku skupina středisek. Služby - servis Číselníky Skupina středisek

Střediska - vyberou se střediska, pro která se bude tisknout rozvaha. Klávesa F1 zobrazí tabulku pro výběr středisek. Po výběru středisek se zapíší do položky oddělené čárkou. Rozvaha se tiskne pro zvolená střediska postupně nebo pro zvolená střediska dohromady

Pokud se tiskne Rozvaha členěná na střediska, musí být členěny i počáteční zůstatky po střediscích. Tato možnost s zvolí při činnosti Převod zůstatků účtů.

Zakázky - vyberou se zakázky, pro která se bude tisknout rozvaha. Klávesa F1 zobrazí tabulku pro výběr zakázek. Viz. Funkce Vyber. Po výběru zakázek se zapíší do položky oddělené čárkou. Rozvaha se tiskne pro zvolené zakázky postupně nebo pro zvolené zakázky dohromady.

Skupina code - vybere se skupina code, tak jak je nadefinovaná v číselníku skupina code. Služby - servis Číselníky Skupina code

Code - vyberou se code, pro která se bude tisknout rozvaha. Klávesa F1 zobrazí tabulku pro výběr code. Viz. Funkce Vyber. Po výběru code se zapíší do položky oddělené čárkou. Rozvaha se tiskne pro zvolená code postupně nebo pro zvolená code dohromady.

Skupina organizací – vybere se skupina organizací, tak jak je nadefinovaná v číselníku skupina organizací. Služby - servis Číselníky Skupina organizací

Organizace - vyberou se organizace, pro která se bude tisknout rozvaha. Klávesa F1 zobrazí tabulku pro výběr organizací. Viz. Funkce Vyber. Po výběru organizací se zapíší do položky oddělené čárkou. Rozvaha se tiskne pro zvolené organizace postupně nebo pro zvolené organizace dohromady.

– provede se smazání nastavených podmínek pro tisk rozvahy.

- Typ účtů umožní zahrnout do tiskových sestav jen určité účty. Typy účtů se nadefinují v číselníku Typy účtů. F1 zobrazí číselník Typy účtů

-> zapisují se údaje pro tisk výkazu

Volby pro tisk výkazu Rozvaha:

Pracovní tisk - zjednodušený tisk rozvahy.
Aktiva a pasiva podle účtů - tisknou se rozvahové účty setříděné podle čísla účtu rozdělené na pasiva a aktiva podle rozvahy.
Rozvaha v Kč – formulář – tisknou se řádky podle předepsaného výkazu.
V tisících Kč – tisk rozvahy v tisících Kč, jinak je v Kč, částky budou zaokrouhleny na tisíce Kč

V tisících Kč s korekcí

Při zaokrouhlování částek na tisíce Kč se nemusí rovnat součet jednotlivých zaokrouhlených částek pasiv nebo aktiv s celkovou částkou pasiv nebo aktiv. Program provede korekcí úpravu zaokrouhlení tak, aby tyto součty souhlasily. Rozvaha má pravidelnou stromovou strukturu, proto je toto umožněno.

V levém horním rohu je zobrazen součet aktiv a pasiv.

Uživatel má možnost provést si korekci vlastní úpravou částek. Může opravit nesoučtové řádky a to položky: Brutto, rozdíl RB nebo Loni. Tyto řádky jsou bílé. Řádky růžové jsou řádky součtové. Opravuje se rovnou částka a sloupec RB (rozdíl brutto) se vypočte.

Možnost uložit korekce, které se vyplní ve výkazu.

- uloží se korekce pro další použití

- provede načtení aktuální uložené korekce

- pro přehlednost se zobrazí pouze nenulové řádky Rozvaha 12 měsíců- rozvaha za 12 měsíců se tiskne do jedné sestavy.

A + P podle účtů 12 měsíců - Aktiva a pasiva podle účtů se za 12 měsíců tisknou do jedné sestavy.

A + P účt. 12 měs. podklad - sestava určená pro tisk do Excelu ve formátu XLS. Tiskne se na A3.

Změny vlastního kapitálu v Kč - nový výkaz podobný rozvaze v Kč.
Změny vlastního kapitálu tis. Kč - nový výkaz podobný rozvaze v tisících Kč.

Rozvaha - cizí měna - rozvaha se tiskne ve zvolené cizí měně. Výpočet probíhá zadaným kurzem.

Rozvaha - cizí měna - tisíce - rozvaha se tiskne ve zvolené cizí měně v tisících. Bez korekce ze zaokrouhlení. Výpočet probíhá zadaným kurzem.

Je možnost navolit si řádky výkazu, viz nastavení.

Druhy rozvahy

Podle časového okamžiku, k němž se rozvaha sestavuje, rozeznáváme:

  1. Zahajovací rozvahu (PZ)- sestavuje se začátku účetního období. Z počátečních zůstatků na začátku roku. Pokud si navolíme u tisku rozvahy srovnání s minulostí k 31.12. Je sloupec "Minulé účetní období" vypočtený také z počátečních zůstatků.

  2. Konečná rozvaha- sestavuje se na konci účetního období ( přip. Při ukončení činnosti podniku).

Tlačítko - v levém horním rohu=> Uložení nastavení pro tiskové výstupy.

Související témata

Rozvaha a Výsledovka | Definice výkazů Rozvaha a Výsledovka | Elektronické podání Rozvahy a Výsledovky |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 13.07.2022
Nahlásit potíže s kapitolou