Souvztažnosti

V číselníku souvztažností se nadefinují nejčastější účetní operace pro zaúčtování, tj. jaké účty se použijí na straně MD a DAL pro jednotlivé řady. Tento číselník je velice důležitý pro zaúčtování do Podvojného účetnictví.

Řady, které se používají při zaúčtování do Podvojného účetnictví: Uvedení do provozu, účetní odpisy, vyřazení z užívání.

Označení řada např.

  • UP - uvedení do provozu

  • UO - účetní odpisy

  • VU - vyřazení z užívání

Před vyplňováním tohoto číselníku je nutné provést analýzu, jaké souvztažnosti budou používány pro jednotlivé řady, tj. jaké dvojice účtů na straně 'Má dáti' a 'Dal' přicházejí pro jednotlivé řady v úvahu.

Podle tohoto číselníku se do jednotlivých dokladů např. Uvedení do provozu zapíše souvztažnost a tím se doklad při zaúčtování okontuje, tj. zapíší se do něj syntetické i analytické účty.

1 druh pohybu = 1 souvztažnost

Ke každé souvztažnosti se přiřadí pořadové číslo, řada dokladů a vyplní se: SynMD - syntetika na straně MD
AnMD - analytika na straně MD
StrMD - středisko na straně MD
SynDal - syntetika na straně dal
AnDal - analytika na straně dal
StrDal - středisko na straně dal

Text - název souvztažnosti Např. Vyřazení z užívání - prodej

Při vyplňování položky Souvztažnost v inventární kartě je možné vyplnit pouze takové číslo souvztažnosti, které odpovídá příslušné řadě dokladů a je v číselníku souvztažností. Číselník souvztažností se vyvolá klávesou F1, když je kurzor na dokladu na položce Souvztažnost.

Použití souvztažnosti v kartě dlouhodobého majetku.

Příklady:

Uvedení do provozu (pořízení)

Název MD DAL
Stavby 021 042
Samost. movité věci 022 042
Ostatní DHM 029 042
Pozemky 031 042
Software 013 041

Účetní odpisy:

Název MD DAL
Stavby 551 081
Samost. movité věci 551 082
Ostatní DHM 551 089
Software 551 073

Vyřazení z provozu:

Název MD DAL
Fyzickou opotřebovaností:
Zůstatková cena 551 082
Vyřazení 082 022
V důsledku poškození, manka:
Doúčtování oprávek zůstat. ceny 549 082
Vyřazení 082 022
Prodejem:
Doúčtování oprávek do výše pořizovací ceny 541 082
Vyřazení v pořizovací ceně 082 022
Darování bezúplatný převod 543
Přeřazení do osobního vlastnictví 491

Související témata

Číselníky | Položky karty dlouhodobého majetku | Dlouhodobý majetek |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 05.10.2018
Nahlásit potíže s kapitolou