Položky karty dlouhodobého majetku

Nová karta se založí klávesou a vyplní se jednotlivé položky karty.

č - číslo majetku - pořadové číslo dlouhodobého majetku. Majetek se čísluje automaticky, program při vložení přiřadí majetku další vyšší pořadové číslo.

IČ - inventární číslo majetku - 20 znaků - je možné zapsat jakékoliv inventární číslo - jedinečné číselné označení v rámci evidence majetku.

Název - popis dlouhodobého majetku

Generování inventárního čísla podle pořadového čísla majetku

Možnosti podle nastavení parametrů:

Majetek - počet cifer čísla v IČ - na kolik cifer bude inventární číslo dlouhodobého majetku. Např 4.

Majetek- předpona IČ - jakou předponu bude mít inventární číslo dlouhodobého majetku. Např.M

Majetek - přípona IČ - jakou příponu bude mít inventární číslo.

Potom by se např. zakládaly inventární čísla dlouhodobého majetku takto: Pořadové číslo 1 bude mít přiděleno inventární číslo M0001/07

Nastavení parametrů: viz. Nastavení parametrů.

Položky karty majetku

 • Typ majetku - hmotný nebo nehmotný, jedná-li se o majetek nehmotný zobrazí se místo položek- Odpisová skupina a životnost, položky Skupina a daň. odpisy.

Položky pro majetek hmotný:

Položky pro majetek nehmotný

 • Odpisová skupina - v prvním roce odpisování se zatřídí majetek do odpisových skupin, tj. počet let odpisování.
  Jestliže dojde ke změně odpisové skupiny, je možné ji zapsat přímo do karty nebo v menu Majetek - Změna odpisové skupiny.

Odpisové skupiny pro hmotný majetek

Odpisové skupiny pro nehmotný majetek

Po vyplnění odpisové skupiny se automaticky zapíše počet let odpisování a počet měsíců odpisování. Pro nehmotný majetek počet měsíců pro daňové odpisy.

 • Druh odpisu - klávesa F1 nabídne číselník

Pro každý nově pořízený majetek se stanoví způsob odpisování = druh odpisu. Nelze jej měnit po celou dobu jeho odpisování.

Rovnoměrný - klávesa r
Zrychlený - klávesa z
Leasing - klávesa l
Měsíční - klávesa m (např. pro nehmotný majetek pořízený před rokem 2004)
Nehmotný - druh odpisu pro nehmotný majetek - klávesa n
Y - roční - klávesa y , pro odpisovou skupinu 7 (formy, hrací automaty)
Bez odpisů - klávesa b

 • Koeficient rok 1997 - vyplňuje se pouze u některého nehmotného majetku pořízeného před rokem 1997.

Vstupní ceny

- u takto zaškrtnutého se použije koeficient pro výpočet odpisů, který platil v roce 1998

 • Pořizovací cena Kč - cena, za kterou byl majetek pořízen, včetně nákladů na jeho pořízení. Vstupní cenou majetku je nejčastěji pořizovací cena. Pořizovací cena bývá nákupní cena včetně nákladů spojených s pořízením. Pořizovací cena např. u nábytku je tedy cena, kterou zaplatíme v obchodě, a vedlejší náklady např. doprava a montáž nábytku.

 • Vstupní cena daňová - výchozí cena pro výpočet daňových odpisů. Ve většině případů je stejná jako pořizovací cena. Klávesa F1 zkopíruje pořizovací cenu.

 • Vstupní cena účetní - výchozí cena pro výpočet účetních odpisů. Ve většině případů je stejná jako pořizovací cena. Klávesa F1 zkopíruje pořizovací cenu.

 • Oprávky při zprovoznění - pouze pro majetek pořízený před rokem 1993, kdy byla změna odpisování. Vyplní se částka odepsaná do 31.12.1992.

 • Určená účetní zůstatková cena ke dni - možnost zadat počáteční cenu pro účetní odpisy k určitému datu. Nejednodušší pro zavádění majetku, který se vedl v jiném programu, ale nevýhoda je, že nejsou k dispozici účetní odpisy do minulosti např. pro tiskové sestavy.

 • Pořízení - datum pořízení

 • Do provozu - datum uvedení do provozu - automaticky se vyplní podle zadaného data pořízení. Je možné ho opravit.

 • Souvztažnost uvedení do provozu - číselník Souvztažnosti zobrazí klávesa F1. Číselník souvztažností si připraví uživatel podle druhu účetních případů.

Účetní odpisy

 • Datum - zapíše se datum posledního odpisu. Zapíše se automaticky po založení účetních odpisů.

 • Souvztažnost - pro účetní odpisy - číselník Souvztažnosti zobrazí klávesa F1. Číselník souvztažností si připraví uživatel podle druhu účetních případů.

Vyřazení

 • Datum - datum vyřazení majetku

 • Souvztažnost vyřazení - číselník Souvztažnosti zobrazí klávesa F1. Číselník souvztažností si připraví uživatel podle druhu účetních případů.

Po vyřazení majetku je třeba také provést nový výpočet daňových a účetních odpisů v roce vyřazení u majetku, který není plně odepsán. V roce vyřazení je uplatněn poloviční daňový odpis. Zaúčtování vyřazení majetku - Zaúčtování vyřazení.

Tyto údaje se používají pro tisky - třídění, filtry

 • Druh majetku - klávesa F1 zobrazí číselník Druhy majetku.

 • Pracovník - jméno pracovníka, který majetek převzal. F1 nabídne číselník Pracovníci

 • Převzato - datum převzetí

 • Umístění - adresa umístění majetku. F1 nabídne číselník Umístění - adresy

 • Kancelář - číslo kanceláře. F1 nabídne číselník Kancelář

 • Středisko - středisko, kterému je majetek přidělen. F1 nabídne číselník Střediska

 • Code - číslo code. F1 nabídne číselník Code

 • Zakázka - číslo zakázky. F1 nabídne číselník Zakázky

Změna odpisové skupiny

Pokud se v průběhu životnosti majetku mění odpisová skupina, je možno zadat v této tabulce změnu. V průběhu roku nelze odpisovou skupinu měnit, tato změna se případně provádí na začátku roku. Tato činnost je také v menu majetek. Hmotný majetek:

Nehmotný majetek

Pro nehmotný majetek se používá pro změnu počtu měsíců daňového odepisování. Od roku 2005 se změnila u některého majetku doba daňového odepisování. Použije se pro nehmotný majetek pořízení v roce 2004. Např. Software - původně daňové odpisy 48 měsíců. Od roku 2005 - daňové odpisy 36 měsíců.

Při změně odpisové skupiny je nutné provést Přepočet daňových odpisů - Založ daňové odpisy. Je nutné znovu založit daňové odpisy od roku změny odpisové skupiny.

Přerušení odpisování

V této tabulce lze nastavit přerušení daňového odpisování jednotlivého majetku. Zadají se jednotlivé roky, v nichž má být přerušeno daňové odpisování majetku, tj. v určených letech budou daňové odpisy nulové. Tato volba je také v menu majetek.

Přerušení daňového odpisování má vliv na účetní odpisy. Pokud se používá algoritmus pro účetní odpisy:
nebo - přeruší se i účetní odpisy.

nebo - účetní odpisy se nepřeruší.

Při změně přerušení odpisování je nutné provést Přepočet daňových odpisů - Založ daňové odpisy. Je nutné znovu založit daňové odpisy od roku přerušení odepisování.

Evidenční údaje majetku

Pořízení Způsob pořízení např. koupí, převodem, vlastní činností. Doklad o pořízení např. číslo faktury.

Vyřazení Způsob vyřazení např. prodej, likvidace, převod. Doklad o vyřazení např. číslo faktury.

- další údaje pro zařazení a vyřazení majetku. Slouží jako podklad pro tisky:

Viz. kapitola Další údaje.

Doplňující údaje

 • Rok výroby
 • Země původu - F1 nabídne číselník zemí
 • Výrobní číslo
 • JKPOV - číslo podle jednotné klasifikace
 • Způsob využití - k jakému účelu se majetek používá
 • Výrobce - údaje o výrobci, název
 • Dodavatel - údaje o dodavateli, název

Technické zhodnocení

Technické zhodnocení se vyplňuje na záložce Technické zhodnocení. V kartě se jen zobrazuje technické zhodnocení, nelze editovat.

V kartě se zobrazuje technické zhodnocení :

 • Změna pořizovací ceny
 • Změna zůstatkové ceny

Technické zhodnocení majetku se zapisuje na záložce Technické zhodnocení a změna ceny pořizovací a zůstatkové se pouze v kartě zobrazuje. Veškeré úpravy TZ se provádějí na záložce Technické zhodnocení. Po vložení technického zhodnocení je nutné provést Přepočet daňových odpisů - Založ daňové odpisy. Je nutné znovu založit daňové odpisy od roku vložení technického zhodnocení.

Zůstatková cena

Zobrazuje se zůstatková cena ke zvolenému dni. V menu majetek je volba - Kontrola účetního zůstatku pro aktuální kartu. Tato volba přepočítá ke zvolenému data zůstatkovou cenu.

Zůstatková cena majetku je vstupní cena po odečtení oprávek.

 • Popis - např. technický popis majetku. Je možné vložit text popisující majetek. Položka se ukončuje klávesou Tab.

 • Poznámka - libovolná poznámka k majetku. Položka se ukončuje klávesou Tab.

Související témata

Umístění - adresy | Druhy | Souvztažnosti | Střediska | Zakázky | Code | Pracovníci | Kancelář | Karta dlouhodobého majetku | Technické zhodnocení | Založ Daňové odpisy - tisk | Menu Majetek | Kontrola účetního zůstatku | Zaúčtování vyřazení |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 19.08.2020
Nahlásit potíže s kapitolou