Řady dokladů

Nejdůležitější číselník pro práci programu, pro vystavování dokladů v jednotlivých agendách.

Horní lištové menu -> Číselníky -> Řady dokladů

Každá agenda má svoje řady dokladů. V rámci této řady se doklady číslují. Některé agendy mají povoleny více řad dokladů: faktury vydané, přijaté, pokladna, banka, běžné účty. V číselníku řady dokladů jsou zapsány jednotlivé řady a je předepsáno generování čísel pro faktury (tj. automatické vytváření čísla faktury).

V číselníku Řady dokladů jsou další možnosti nastavení pro jednotlivé řady dokladů.

Položky:

Řada - 2 znaky pro označení řady dokladů. Tyto znaky mohou být i numerické.

Název - popis řady dokladů. Například faktury tuzemské, zálohové, zahraniční.....

Agenda - vyplní se agenda, ve které se řada dokladů používá. Klávesa F1 na položce agenda zobrazí tabulku pro výběr a z této tabulky se vybere název agendy.

Pořadí - pro jednu agendu (Přijaté nebo vydané faktury) se zapíše v jakém pořadí se budou řady dokladů nabízet při zakládání nového dokladu.

Pořadí při založení dokladu je určené pořadím zapsaným v číselníku Řady dokladů.

Řada PV - vyplňuje se pouze u řady pro příjmové pokladní doklady. Do této položky se u řady - pokladna příjem zapíše řada dokladů pro pokladnu výdej odpovídající dané příjmové řadě. V programu je možné vést více pokladen. Program si podle této informace spojí jednotlivé příjmové a výdajové řady dokladů.

Řada Název Agenda Řada PV
PP Firemní pokladna - příjem POKLAD_P PV
PV Firemní pokladna - výdej POKLAD_V
VP Pokladna EUR příjem POKLAD_P VV
VV Pokladna EUR výdej POKLAD_V
PK Pokladna kasa - příjem POKLAD_P VK
VK Pokladna kasa - výdej POKLAD_V

Položky pro řady přijatých a vydaných faktur

Položky se použijí pro generování čísla faktury. Na jejich základě bude automaticky vytvořeno číslo faktury a nabídnuto uživateli, který je může potvrdit nebo změnit: vydané faktury, přijaté faktury.

Doplň. znak - znak, kterým má být číslo dokladu zleva doplněno (zpravidla '0' nebo mezera)

Cifer - počet číslic, na kolik má být číslo dokladu doplněno

Předpona - předpona, která bude vsazena na začátek čísla faktury

Přípona - přípona, která bude připojena na konci čísla faktury. 

Doplnznak 0
Cifer 4
Přípona /RR
Předpona FV

Čísla faktur:
FV0001/16
FV0002/16
FV0003/16

RR - automaticky se nahradí poslední 2 čísla aktuálního roku
RRRR - aktuální rok
MMRR - automaticky se nahradí aktuálním měsícem a rokem

Důležité:

Pro správnou a efektivní činnost programu, zejména při práci s úhradami faktur z agendy Běžné účty je vhodné dodržovat několik zásad.

Číslo faktury by mělo být jednoznačné v rámci firmy po několik let. Tj. předpona a přípona čísla faktury by měla jednoznačně určit řadu dokladů a rok vystavení. Především rozlišit faktury vydané a přijaté, ale i čísla faktur pokud používáme souběžně několik řad dokladů v jedné agendě.

U přijatých faktur je nutné z důvodů jednoznačnosti pracovat s číslem pořadovým a nikoliv dodavatelským.

Plat. titul - platební titul. Je možné předepsat pro konkrétní řadu faktur platební titul podle Číselníky Platby Platební tituly - klávesa F1.

Konst.s. - konstantní symbol. Pro faktury je možné předepsat konkrétní konstantní symbol. Nyní se téměř nevyužívá.

Zp.úhrady - Způsob úhrady. pro každou řadu dokladů vydaných faktur je možné zapsat způsob úhrady.

Běžný účet- pro řady faktur je možné předepsat, jaký běžný účet bude zapsán ve faktuře. Například faktury zahraniční - běžný účet v cizí měně.

Typ faktury - pro vydané faktury je možné předepsat Typ faktury. Například 5 = Proforma faktura.

Vztah 1 - souvztažnost výdejky pro činnost Faktura Výdejka.

Řada dobropis - zapíše se řada pro vystavení dobropisu z vydané faktury. Dobropis se potom automaticky zařadí do zapsané řady.

Položky pro řady dokladů Banky

Pro řady dokladů Běžných účtů je třeba vyplnit účet podle účetní osnovy do položky Syn. a An.(Syntetiku i analytiku pro banku). Tento účet je využíván v agendě Banka

  • syn
  • an
Řada Název Agenda Syn An
B1 BU KB BU 221 100
B2 BU ČSOB BU 221 200

Souvztažnost pro bankovní poplatky - tato souvztažnost se doplňuje do řádku výpisu při hromadných činnostech. Činnost Rozděl úhradu PK. Platby platebním kartou jsou kráceny o bankovní poplatek. Po použití této činnosti automaticky doplní řádek pro bankovní poplatky i se souvztažností.

Číslo účtu v bance - pro import bankovních výpisů

Import klíč - pro import bankovních výpisů

Přičíst při importu k číslu dokladu - pro bankovní výpisy. Pro importy pomocí elektronického bankovnictví. Možné nastavit, jak se budou číslovat bankovní výpisy při importu z banky. Například 25 znamená, že výpis z banky má číslo 1 a do agendy Banka v programu se při importu zapíše číslo výpisu 25. Pokud není vyplněno, budou mít výpise stejné číslo.

Položky pro řady skladu

Řada 2s - řada dokladů pro zaúčtování ze skladu do PUW. Původní řada se nahradí touto. Uplatní se pro tisky ze skladu.
5. Souhrnné zaúčtování skladu
10. Souhrnné zaúčtování výrobků a zboží

Ostatní položky

Organizace - F1 nabídne číselník Adresy.

Středisko - řada dokladů může mít předepsané středisko. F1 nabídne číselník středisek.

Měna - vyplní pouze značka cizí měny. Nevyplňuje se Kč nebo CZK.

Sada textů - klávesa F1 nabídne číselní textů. Vybraná sada textů se bude implicitně zapisovat při založení nové faktury. Pro každou řadu faktur může být jiná sada textů. Tato položka má přednost před parametrem: Implicitní sada textu vydané faktury.

Cesta - vypíše se cesta v případě, je-li tato řada dokladů v jiném zákazníkovi nebo pro úhrady faktur z minulého období, jestliže čísla faktur mají v předponě rok.

Generování evidenčního čísla dokladu z čísla dokladu.

Je možnost nastavit si, jak se bude Evidenční číslo dokladu generovat podle čísla dokladu. Například, když vychází evidenční číslo dokladu z čísla vydané faktury. Funguje obdobně jako generování čísla faktury. V případě, že uživatel vyžaduje mít vždy u vydaných faktur vyplněné Evidenční číslo dokladu, nastaví stejné generování jako u čísla faktury. Při založení faktury F6 se bude generovat evidenční číslo dokladu, pokud je nastaveno v řadách dokladů. Toto je také použito u činností:

  • kopie faktury,
  • kopie loňské faktury
  • výdejka - faktura
  • zakázka - faktura
  • paušální faktury

Zapisuje se pro konkrétní řadu vydaných faktur.

Související témata

Souvztažnosti | Číselníky | Vkládání faktury

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 09.06.2021
Nahlásit potíže s kapitolou