Penalizační faktury

Penalizační faktury je možné vystavovat pro vydané faktury v Kč zaplacené po termínu splatnosti. V hlavičce vydané faktury musí být vyplněny položky:

 • Zaplaceno
 • Ke dni

Při výpočtu penalizace je také zohledněna skutečnost postupných úhrad faktury. Výpočet celkového penále tuto eventualitu bere v úvahu a samotný výpočet penále již nevychází z celkové zaplacené částky, ale z částek a dat jednotlivých úhrad.

Vystavování penalizačních faktur

Před spuštěním činnosti Penále z tiskového menu ve Vydaných fakturách je třeba nastavit:

 • Řada dokladů pro penalizační faktury

Nastavuje se v číselníku Řady dokladů. V řadách dokladů je možné připravit, jak se bude generovat číslo nové penalizační faktury (předpona, přípona….) - Řady dokladů. Může být více řad penalizačních faktur. Při vystavování se konkrétní vybere, program si ji pro další vystavování zapamatuje.

 • Účet Dal

V nastavení parametrů se vyplní parametry:
PENALE - syntetika dal faktury
PENALE - faktura - analytika dal

Účty slouží pro zaúčtování penalizačních faktur - účet MD je stejný jako na penalizované faktuře. Pokud není tento parametr vyplněn, použije se souvztažnost pro penalizační fakturu z číselníku souvztažností pro konkrétní řadu penalizačních faktur.

 • Souvztažnost pro penalizační faktury

V číselníku Souvztažností připravit souvztažnost pro penalizační faktury, pokud se budou zaúčtovávat. Jestliže se používá více řad penalizačních faktur, musí být souvztažnost pro každou řadu.

 • Účtovat penalizační faktury

V nastavení parametrů se vyplní parametr: Účtovat penalizační faktury – penalizační faktury jsou onačeny jako typ 8 a pokud je nastaveno NE, nebudou se nabízet pro zaúčtování.

 • Penalizační koeficient

Při výpočtu penalizačních faktur je zohledněna skutečnost postupných úhrad faktur. Výpočet penále bere tuto eventualitu v úvahu a samotný výpočet penále vychází z částek a dat jednotlivých úhrad. Penále se počítá s ohledem na datum uskutečněné splátky a její výši. Celkové penále faktury je součtem dílčích penále vypočtených s ohledem na každou splátku zvlášť. Penalizační koeficienty se zapisují v číselníku Penalizační koeficienty

Platí od 1.7.2013

Pro všechny závazky, které se dostanou do prodlení 1. 7. 2013 a později , se bude úrok z prodlení počítat z reposazby, která je platná k poslednímu dni kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž k prodlení došlo, s připočtením 8%. Tato výše úroku z prodlení se již v čase nebude měnit.

Reposazby a koeficienty pro výpočet úroku z prodlení jsou zavedeny jsou zavedeny v menu Číselníky Platby Penalizační koeficienty.

Do číselníku Penalizační koeficienty se každé kalendářní pololetí zapíše platná reposazba ČNB a program automaticky vypočte koeficient.

Tlačítko načte se vzorový číselník koeficientů

Tlačítko zobrazí informaci o Reposazbách a výpočtu koeficientu.

Platí od 1.7.2010

Pro všechny závazky, které se dostanou do prodlení 1. 7. 2010 a později , se bude úrok z prodlení počítat z reposazby, která je platná k poslednímu dni kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž k prodlení došlo, s připočtením 7%. Tato výše úroku z prodlení se již v čase nebude měnit.

Platí do 27.4.2005 včetně .

Zákonné úroky z prodlení dle Nařízení vlády č.142/1994Sb.

Výše úroků z prodlení se stanoví ve výši dvojnásobku diskontní sazby ČNB k prvnímu dni prodlení.Zadáváno v adresáři.

Platí od 28.4.2005.

Zákonné úroky z prodlení dle Nařízení vlády č.163/2005 Sb.

Rozhodující pro výpočet úroku z prodlení je výše reposazby ČNB platné v den prodlení, a ta se zvýší o 7 procentních bodů. Tato výše úroku z prodlení se však každým půlrokem mění tak, že činí reposazbu platnou 1.1. nebo 1.7. příslušného roku, zvýšenou o 7 procentních bodů.

Platí od 1.7.2007

Zákonné úroky z prodlení dle Nařízení vlády č.33/2010 Sb.

Pro všechny závazky, které se dostanou do prodlení 1. 7. 2010 a později , se bude úrok z prodlení počítat z reposazby, která je platná k poslednímu dni kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž k prodlení došlo, s připočtením 7%. Tato výše úroku z prodlení se již v čase nebude měnit.

Smluvní koeficient

Při výpočtu penále se mohou uplatnit individuální penalizační koeficienty každého odběratele, které lze nastavit v agendě Adresy - Karta položky adresy. Pokud jsou vyplněny, mají přednost před koeficienty nastavenými v parametrech.

 • počet dnů kdy nebude penalizace – počet dnů po splatnosti. Lhůta ve které ještě nebude uplatňováno penále (např. 5 dnů, zdržení platby bankou)

 • první denní penalizační koeficient (koeficient = sazba penále v % dělená 100), podle kterého se bude penalizovat prvních x dnů

 • počet dnů pro první koeficient – počet dnů po splatnosti, kdy bude použit 1. koeficient

 • druhý denní penalizační koeficient (koeficient = sazba penále v % dělená 100), podle kterého se bude penalizovat zbytek dnů

V penalizované faktuře musí být vyplněny položky:

 • datum splatnosti
 • datum úhrady
 • částka úhrady

Postup vystavení penalizačních faktur.

Agenda Vydané faktury Tisk Penále

Předpokládá se penalizace pouze zaplacených faktur v Kč.

Vybrané faktury splňují tyto podmínky:

 • byly uhrazené
 • datum splatnosti + nastavený počet dnů po splatnosti, kdy se ještě nepenalizuje < datum úhrady faktury
 • Vystavené od – do - datum vystavení faktur, které chceme penalizovat
 • Organizace - výběr pouze jednoho odběratele
  -Středisko - faktury pro vybrané středisko
 • Firma – výběr pouze pro jednu firmu
  Adresa obsahuje – výběr podle části adresy
 • IČO – výběr podle konkrétního IČO

Způsob platby – faktury pro určitý způsob platby, např. Převodem

Řady dokladů – vybírají se faktury jen ze zadaných řad faktur

Souvztažnosti - vybírají se faktury jen podle zadaných souvztažností. Program si toto zadané nastavení pamatuje.

 • Nepenalizované - jsou vybrány všechny faktury, které byly zaplaceny po datu splatnosti a které nebyly ještě penalizované.
 • Všechny - jsou vybrány všechny faktury, které byly zaplaceny po datu splatnosti, tedy i ty, na které byla již penalizační faktura v minulosti vystavena.

Po stisku tlačítka Obrazovka nebo Tiskárna se zobrazí seznam odběratelů s rozpisem vybraných faktur, které lze penalizovat.

Návrh penalizace

Je možnost ještě si vybrat ty, pro které chceme vystavit penalizační faktury.

Popis funkce VYBER viz. Funkce Vyber.

Tlačítko provede se vystavení penalizačních faktur.

Vystavené penalizační faktury se zařadí do agendy Vydané faktury. Řada, číslo faktury a její souvztažnost je podle nastavení parametrů.

- vybere se klávesou F1 řada pro penalizační faktury - číselník Řady dokladů.

Související témata

Řady dokladů | Číselníky | Penále |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 06.08.2021
Nahlásit potíže s kapitolou