Zaúčtuj

Zaúčtování účetních odpisů, uvedení do provozu a vyřazení majetku z programu EVIDENCE MAJETKU do účetního deníku programu PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ se provádí pomocí činnosti Zaúčtuj z menu Majetek.

Pro zaúčtování z agendy Dlouhodobý majetek musí být vyplněno:

  • Řady dokladů pro účetnictví - Základní parametry.

  • Souvztažnosti pro tyto řady dokladů - číselník Souvztažnosti.

  • Na každé kartě musí být vyplněná souvztažnost, tím se automaticky vyplní čísla účtů na straně MD a DAL - lze použít F1 nabídne se číselník souvztažností.

  • Nastavena cesta do programu Podvojné účetnictví - Základní parametry

Po spuštění činnosti se zobrazí okno:

V horní části jsou ovládací prvky pro výběr majetku k zaúčtování.

Výběr zaúčtování

Vybere se jestli se bude zaúčtovávat uvedení do provozu, vyřazení nebo se budou zaúčtovávat účetní odpisy. Implicitně je přednastaveno zaúčtování účetních odpisů.

Uvedení do provozu - Zaúčtování uvedení do provozu - za rok.

Zaúčtování účetních odpisů - Zaúčtování účetních odpisů - za kalendářní měsíc.

Vyřazení - Zaúčtování vyřazení - za rok.

Technické zhodnocení - zaúčtování technického zhodnocení.

Výběr majetku, který bude předmětem zaúčtování.

Implicitně je vybraná volba nezaúčtované.

Nezaúčtované- vyberou se pouze ty majetky, které ještě nebyly zaúčtovány.

Všechny - vyberou se všechny majetky i ty, které byly již zaúčtovány.

Vyber - vyvolá se tabulka pro výběr konkrétních majetků.

- vybraný majetek pro zaúčtování

- majetek, který není vybraný k zaúčtování.

Volba Všechny nebo Vyber se použije, jestliže je potřeba znovu zaúčtovat doklady již jednou zaúčtované.

V tabulce se zobrazí doklad k zaúčtování s vybranými majetky podle zadaných podmínek.

Sloupce tabulky:

Den - datum zaúčtování. První den na začátku pracovního období. Pracovní období je zvoleno na hlavní obrazovce programu.

Období - pracovní období z hlavní obrazovky.
Rada - řada dokladů: uvedení do provozu, účetní odpisy, vyřazení - Základní parametry.
Doklad - číslo dokladu se generuje podle nastavení parametrů.

Číslo dokladu pro účetní odpisy:

číslo dokladu = číslo majetku , tj. každý majetek bude zaúčtován pod vlastním číslem dokladu, které je číslo majetku. V Podvojném účetnictví musí být nastaven měsíční režim při zaúčtování.

číslo dokladu = číslo měsíce , tj. všechny řádky za daný měsíc jsou součástí jednoho dokladu. Doklad má číslo měsíce, ve kterém se odpisy zaúčtují.

Částka - uvedení do provozu, měsíční odpis nebo částka vyřazení.
Syn, an MD, Syn, an DAL - účty na straně MD a DAL - podle vybrané souvztažnosti. Číselník Souvztažnosti.

Text - zapíše se text, který se také přenese do účetnictví. Text se zapíše podle toho co se zaúčtovává.

  • do provozu + inventární číslo
  • účetní odpis + inventární číslo
  • vyřazení VC + inventární číslo
  • vyřazení ZC + inventární číslo

Zakázka - číslo zakázky
Code - číslo code
Faktura - inventární číslo majetku
Variabilní symbol - pořadové číslo majetku

Kam se data zapsat

Rozhodne se kam budou data zapsaná. Doklady se zaúčtovávají ve formě účetního deníku.

Účetní deník na HD (harddisk) - data se zaúčtují do účetního deníku programu Podvojné účetnictví, které je na stejném počítači nebo v síti. Adresář je určen v parametrech. parametr: Cesta k datům Podvojného účetnictví.

Disketa A - data se zaúčtují na disketu ve tvaru účetního deníku. Mohou se importovat do Podvojného účetnictví na jiném pracovišti.

Cesta - cesta pro export zaúčtování. Zapíše se cesta pro uložení účetního deníku na disk v počítači nebo na flash disk. Například C:\ZALOHA - na disk v počítači nebo E:\ZALOHA - na flash disk. Takto vytvořené soubory ve tvaru účetního deníku je potom možné načíst do programu Podvojné účetnictví činností Import účetního deníku.

Odeslat e-mailem - použití pro firmy, které předávají data do jiné firmy ve tvaru účetního deníku. Tato volba vytvoří soubor a pak jej zkomprimuje pomocí ZIPu.

Jméno souboru se vytvoří ve tvaru: U_agenda,rok_jméno zákazníka

Například:
Účetní odpisy - U_ODPISY_201708_PRIKLAD.DBF
Uvedení do provozu - U_ZPROV_201708_PRIKLAD.DBF
Vyřazení - U_VYRAZENI_201708_PRIKLAD.DBF
Technické zhodnocení - U_TZ_201708_PRIKLAD.DBF

Před odesláním je třeba vyplnit:

Cesta – Cesta pro export zaúčtování. Kam se bude odesílaný a zkomprimovaný účetní deník ukládat na disk. Zápis je ukončený lomítkem.
příjemce – e-mail příjemce.
odesílatel - e-mail odesílatele
předmět – je nadefinovám text předmětu e-mailu.
zpráva – je možné nadefinovat zprávu e-mailu.

Předdefinovaná zpráva:

Zasíláme Vám zaúčtování z aplikace Evidence majetku. Zákazník: PRIKLAD Agenda : Účetní odpisy, 8/2017 Počet řádků: 27

Po vybalení zkoprimované přílohy U_ODPISY_201708_PRIKLAD.DBF můžete data načíst do Podvojného účetnictví pomocí činnosti "Import účetního deníku"

09.08.2017 13:49:06 Jméno

Odeslání

Office Outlook
CDO – je součástí Windows od verze W2000 a výše

Viz. kapitola Odesílání textových zpráv e-mailem.

Duplicitní doklady

V případě, že se zaúčtovává přímo do účetního deníku, je k dispozici volba, které doklady mají v případě duplicity přednost. Tzn. že účetní deník, do kterého doklady zapisujeme, již obsahuje doklady se stejnou řadou a číslem dokladu jako jsou některé z právě zapisovaných.

Ponechat tak jak jsou v deníku - budou připojeny pouze nové doklady.

Přednost má EVIDENCE MAJETKU - v případě, že budou v účetním deníku nalezeny doklady se stejným číslem, budou označeny ke zrušení a nahrazeny novými doklady z Evidence majetku, například opravenými. Současně se připojí nové doklady.

- Provede se zápis dokladů do účetních deníků za jednotlivé měsíce, buď přímo do účetního deníku nebo na disketu. Doklady jsou rozdělovány do měsíce podle položky M - účetní období v hlavičce dokladu. Pokud se zaúčtovává přímo do účetního deníku na HD a nejsou nalezeny měsíční soubory a je nalezen roční soubor, zápis je proveden do něj.

O zaúčtování je na obrazovce informace o počtu zaúčtovaných a nezaúčtovaných položek.

- provede se ukončení činnosti Zaúčtuj bez zápisu.

Zákaz zaúčtování do:

Je možné nastavit datum, do kterého je zakázáno doklady zaúčtovávat do účetního deníku. Při činnosti Zaúčtuj se potom doklady do tohoto data nezaúčtují. Zobrazí se informace, kolik dokladů nebylo z důvodů zákazu zaúčtování zaúčtováno.

Související témata

Souvztažnosti | Zaúčtování uvedení do provozu | Zaúčtování účetních odpisů | Zaúčtování vyřazení | Základní parametry

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 21.07.2021
Nahlásit potíže s kapitolou