Seznam vydaných faktur

Přehledná tabulka faktur slouží k vyhledávání dokladů.

Zvýraznění faktur

  • Žlutě - faktury nezaplacené
  • Šedě - částečně uhrazené faktury
  • Zeleně - přeplacené faktury
  • Červeně - dobropisy
  • Nezvýrazněné - faktury zaplacené
  • Červeně přeškrtnuté - stornované doklady

Tlačítko (poslední vpravo z obrázkových tlačítek) - zobrazí nápovědu pro zvýraznění faktur.

Po spuštění agendy Vydané faktury je zobrazena záložka Seznam. Je to přehledná tabulka vydaných faktur. V seznamu jsou zobrazeny některé položky z vydané faktury. Uživatel má možnost si navrhnout, které položky v seznamu budou zobrazeny a jaké bude pořadí jednotlivých sloupců pomocí činností v menu Tabulka Zobrazení tabulky.

Položky seznamu

Seznam je Ovládací prvek Mřížka

V jednotlivých sloupcích se využívá vzestupné nebo sestupné třídění nebo inkrementální vyhledávání.

Ovládání:

Vkládání, opravy a rušení vydaných faktur pomocí Obrázkových tlačítek

Pro pohyb po tabulce lze také použít směrové klávesy nebo klávesu Tab.

Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice - Menu tabulka

F6 - vložení nové vydané faktury

F2, PageDown - ukončení editace s uložením změn

F4, Enter - oprava aktuální vydané faktury na pozici kurzoru

F8 - zrušení tj. označení vydané faktury jako zrušené, opakovanou volbou se záznam obnoví. Zrušit lze pouze stornované faktury. Viz. Zrušení a obnovení faktury. Při obnovení faktury je nutné obnovit nejprve její rozpis.

  • Při prohlížení vydaných faktur je na zrušené faktuře viditelně zapsaný text ZRUŠENO!
  • V seznamu vydaných faktur je před zrušeným řádkem znak .

Lze nastavit, jestli se budou zrušené faktury zobrazovat nebo ne. Používá se pro to tlačítko "Zrušené", které má dvě pozice.

- jsou zobrazeny řádky označené jako zrušené.

- řádky označené jako zrušené nejsou zobrazeny.

Úplné vymazání řádků, tj. těch, které jsou označeny jako zrušené provede činnost Mazat zrušené.

  • V agendě Vydané faktury menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M
  • Z hlavní obrazovky programu volba Služby - servis Mazat zrušené. Tlačítko

Při práci v síti je možné tuto činnost provést pouze v případě, že se souborem nepracuje jiný uživatel.

Filtry

- filtr na zvolenou řadu. Zobrazují se pouze faktury zvolené řady.

- vyhledává faktury podle zadaného textu v poznámce.

Další možnosti pro vyhledávání:

- Podrobný filtr- pro podrobné vyhledávání.

- tlačítko pro mazání filtru před zadáním nového.

Vše - všechny vystavené faktury tj. zaplacené i nezaplacené
Zaplac. - plně zaplacené faktury. U faktur se celková částka na faktuře = částce úhrady. Jsou to faktury, které byly zaplacené včas i s prodlením.
Nezaplac - faktury, které nemají žádnou úhradu.
Přeplacené - faktury, které mají částku úhrady > než celkovou částku na faktuře.
Částečně uhrazené - částka úhrady < než celková částka na faktuře. Jsou to faktury pouze částečně uhrazené.
Dobropisy - faktury se zápornou celkovou částkou
Odepsané - speciální filtr. Odepsané faktury mají v položce objednávka zapsané datum odepsání.
Nevyrovnané - všechny faktury, u kterých se částka úhrady nerovná celkové částce faktury. Nezaplacené faktury, přeplacené faktury i částečně uhrazené faktury.

Zakázka - faktury na konkrétní zakázku

Fa - číslo faktury

Vystavena od - do - faktury vystavené za zvolené časové období. Položka Vystavená z faktury.

Organizace - faktury za vybranou organizaci. F1 - adresář.

Sklad - faktury nebo dobropisy, které mají v dokladu zapsaný zvolený sklad. F1 - seznam skladů.

Souvztažnost - faktury se zadanou souvztažností. Pouze podle souvztažnosti uvedené na kartě faktury.

Firma - název firmy

f. obsahuje - název firmy obsahuje zadaný text.

IČO - faktury podle zadaného IČO

DIČ - faktury podle zadaného DIČ

Vše - všechny faktury
Neodeslané - faktury, které nebyly odeslané e-mailem. Musí být nastaven parametr:

Pro tisk faktury se použije tlačítko z karty faktury. Do karty faktury se poznámka .

Nevytisknuté - faktury, které nebyly vytisknuté. Nemají na kartě zapsané - .

Nezaúčtované - faktury, které nebyly zaúčtovány. Nemají na kartě zapsané -

Součtové filtry

- součet částek za vydané faktury vybrané podle zadaného filtru.

- celkem po firmách - aktuální rok. Podle zvoleného filtru se zobrazí celkové částky pro jednotlivé firmy za aktuální rok. Sloupce je možné inkrementálně setřídit.

- celkem po firmách - aktuální rok+loni. podle zvoleného filtru se zobrazí celkové částky pro jednotlivé firmy za aktuální a minulý rok. Sloupce je možné inkrementálně setřídit.

- fakturace po měsících loni a letos.

- fakturace po měsících od roku 2000.

Třídění při vstupu na seznam - vydané faktury

Parametr: Třídění při vstupu na seznam - vydané faktuy.

Tento parametr ovlivní třídění na záložce seznam v agendě Vydané faktury. Je možné si vybrat sloupec, podle kterého se bude seznam třídit, když do něj uživatel vstoupí.

Pokud parametr zůstane nevyplněný, tak si program pamatuje doklad, který byl aktuální při posledním otevření agendy.

Související témata

Tabulka | Zobrazení tabulky | Podrobný filtr | Položky seznamu Vydané faktury | Menu Vydané |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 07.07.2021
Nahlásit potíže s kapitolou