Úvěrový limit

Úvěrový limit = úvěrový rámec.

Úvěrový limit je finanční částka udávající maximální výši pohledávek pro odběratele.

Při vystavování faktur a zakázek je uživatel upozorněn, pokud došlo k překročení úvěrového limitu nebo má nezaplacené faktury po splatnosti..

Je potřeba nastavit parametr: Zobrazovat nezaplacené faktury po splatnosti. Tento parametr musí mít navolenu možnost 2 - zobrazovat seznam faktur - Parametry pro agendu Vydané faktury.

Pro zobrazení varování o nezaplacených fakturách existují dvě možnosti:.

  1. existuje alespoň 1 nezaplacená faktura se způsobem úhrady jiným než „D“, která je více než 3 dny po splatnosti.

  2. Součet nezaplacených faktur se způsobem úhrady jiným než „D“ nesmí být větší než úvěrový limit (bez ohledu na datum splatnosti).

Při vyhodnocování nezaplacených faktur se ignorují vydané faktury, které mají vyplněn způsob úhrady = D. Tj. Dobírkové faktury.

Výběr nezaplacených faktur je také ovlivněn parametrem: Info počet roků do minulosti - Parametry pro nastavení zákazníka.

Výše úvěrového limitu zákazníka se zapisuje v agendě Adresy –

Použití úvěrového limitu v zakázkách

Překročení úvěrového limitu a splatnosti faktur se testuje:

  • Při zadání adresy organizace do zakázky.

  • Při opuštění rychlého rozpisu zakázky.

  • Při zadávání zboží do rozpisu ve chvíli, kdy k překročení dojde.

  • Při změně způsobu úhrady v zakázce na příkazem.

Zobrazení nezaplacených faktur v agendě Zakázky.

Zvýraznění:
Červeně – nezaplacené faktury po splatnosti.
Zeleně – aktuální rozpracovaná zakázka. Pokud na aktuální zakázku není ještě vystavena faktura, je do celkového dluhu zahrnuta i celková částka této zakázky.
Nezvýrazněné – nezaplacené faktury před splatností.

Uživatel má možnost u zakázky, u které byl překročen úvěrový limit změnit druh platby.

Tlačítka: - pokud je zakázka placena jinak než dobírkou, je možné přímo z informačního formuláře změnit způsob úhrady na D = dobírkou.

- je možné povolit platbu příkazem, i když je překročený úvěrový limit. Na tuto činnost je zavedeno v nastavení práv speciální právo. Právo v Nastavení práv přístupu - PSCHVALI – Schvalovat úhradu - Práva přístupu.

Do zakázky se zapíše kód pracovníka, který tuto změnu provedl.

- do adres se nastaví implicitně způsob úhrady dobírkou.

Informační formulář se zobrazí i při zadávání dalšího řádku rozpisu zakázky.

Vystavení faktury ze zakázky.

Pokud má zakázka překročený úvěrový limit nebo nezaplacené faktury po splatnosti a způsob platby je „P“ - příkazem, není možné z ní vystavit fakturu činností Zakázka Faktura.

Pokud uživatel přesto chce vystavit fakturu. musí:

  • Nastavit platbu dobírkou nebo
  • Povolit platbu příkazem - speciální právo

Vydané faktury - Pohledávky

Při tisku pohledávek je také možné použít filtr na překročený úvěrový limit.

Je možné použít volbu určenou pro tisk sestavy 17:

Použije se pro tisk - Organizace - sumární.

Související témata

Parametry pro nastavení zákazníka | Nastavení parametrů | Práva přístupu | Vkládání zakázky | Zakázka -> Faktura |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 19.08.2016
Nahlásit potíže s kapitolou