Zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů

Jakými předpisy se zpracování Vašich údajů řídí?

Vaše údaje zpracováváme v souladu s platnými evropskými a českými právními předpisy. Konkrétně se jedná o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně GDPR a zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Jakým způsobem Vaše údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme jak v elektronické, tak v listinné podobě. Používáme vyspělé elektronické informační systémy a nástroje. Zpracování částečně probíhá automatizovaně. Provedli jsme vhodná organizační a technická opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň zabezpečení Vašich údajů. Opatření pravidelně testujeme a vyhodnocujeme jejich účinnost. Případní zpracovatelé Vašich údajů (externí subjekty) jsou vázáni mlčenlivostí a povinností zabezpečit zpracování stejně jako my sami.

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR čl. 13 a 14)

Kdo Vaše údaje zpracovává?

Správcem Vašich osobních údajů je firma Ing. Zdeněk KREJČÍ – COM-SYS Software se sídlem Neklanova 120/18, Vyšehrad, 128 00 Praha 2, IČO 13150529 (dále také COMSYS SW). Provozovatelem webových stránek www.comsys sw.cz je COMSYS SW.

V některých případech jsou zpracovateli Vašich osobních údajů externí vývojáři software. Všichni zpracovatelé jsou usazeni v České republice a zpracování provádějí tamtéž. Podrobnější informace oprávněným osobám na požádání poskytne pracovník COMSYS SW pověřený ochranou osobních údajů. Kontakty jsou uvedeny nejníže v tomto dokumentu.

Které údaje o Vás zpracováváme? Jak se to děje, proč se to děje a po jakou dobu?

Pokud jste náš zákazník

(zástupce odběratele nebo spotřebitel)

Účelem zpracování je řízení vztahů s odběrateli (zákazníky) stejně jako běžné objednávkové a smluvní agendy. Zpracováváme údaje v tomto maximálním rozsahu: firma, jméno a příjmení, funkce, telefon, mobilní telefon, fax, e-mail. Mohou být uloženy po dobu dvou let po nejnovější interakci zástupce zákazníka s firmou COMSYS SW. Legitimním důvodem je zpracování nezbytné pro splnění nebo přípravu smlouvy.

Pokud jste náš dodavatel

(zástupce dodavatele)

Účelem zpracování je řízení vztahů s dodavateli stejně jako běžné objednávkové a smluvní agendy. Zpracováváme údaje v tomto maximálním rozsahu: firma, jméno a příjmení, funkce, telefon, mobilní telefon, fax, e-mail. Mohou být uloženy po dobu dvou let po nejnovější interakci zástupce dodavatele s firmou COMSYS SW. Legitimním důvodem je zpracování nezbytné pro splnění nebo přípravu smlouvy.

Pokud jste nám poslali e-mail

(zástupce dodavatele, zástupce odběratele, zájemce o spolupráci, uchazeč o zaměstnání)

Účelem zpracování je interní i externí komunikace. Zpracováváme údaje, které jste nám poslali a po dobu, která odráží jak Vaše, tak naše rozumná očekávání. Technicky jde o dobu 12 měsíců po nejnovější interakci. Legitimním důvodem je náš oprávněný zájem, který spočívá hlavně v řádné správě komunikačního systému, elektronických dat, v ochraně průmyslového vlastnictví a zájmu na rozvoji a ochraně naší podnikatelské činnosti.

Řídíme se přitom také firemními Pravidly pro bezpečnost a etiku při práci na internetu.

Pokud jste návštěvník stránek www.comsys-sw.cz

(zákazník, dodavatel, zájemce o informace, zájemce o spolupráci, zájemce o zaměstnání)

Tyto webové stránky používají pouze dočasné technické soubory cookies nutné pro běh webových aplikací. Umožňují identifikaci počítačů, ale neodkazují k žádné konkrétní osobě. U registrovaných uživatelů našeho webu sledujeme jejich aktivity při aktualizacích informačního systému, který je dodávkou COMSYS-SW.

V případě, že použijete kontaktní formulář z naší stránky, zpracováváme údaje v tomto maximálním rozsahu: jméno a příjmení, firma, e-mail, předmět zprávy, nestrukturovaný text zprávy. Údaje zpracováváme jen po dobu vyřízení požadavku. Legitimním důvodem je náš oprávněný zájem, který spočívá hlavně v řádné správě prezentačního systému, komunikačního systému, elektronických dat a v zájmu na rozvoji a ochraně naší podnikatelské činnosti.

V případě, že použijete registrační formulář z naší stránky, zpracováváme údaje v tomto maximálním rozsahu: uživatelské jméno, název firmy, jméno a příjmení, ulice a číslo, obec, PSČ, IČO, DIČ, telefon, mobil, e-mail, fax. Údaje zpracováváme po dobu trvání registrace v naší webové aplikaci nebo po dobu trvání smluvního vztahu. Legitimním důvodem je zpracování nezbytné pro splnění nebo přípravu smlouvy.

Pokud jste uživatel naší počítačové sítě

(spolupracovník, externista)

Účelem zpracování je logování přístupu k síti, přístup k informačnímu systému a přístup k internetu. Zpracováváme údaje v tomto maximálním rozsahu: jméno, příjmení, uživatelské jméno (login), heslo, telefon do kanceláře, mobilní telefon, ulice, město, kraj, PSČ, země nebo oblast. Mohou být uloženy po dobu existence uživatelského účtu. Legitimním důvodem je náš oprávněný zájem, který spočívá hlavně v řádné správě elektronických dat, v ochraně průmyslového vlastnictví a v zájmu na rozvoji a ochraně naší podnikatelské činnosti.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním údajů?

Můžete nás požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů. Máte právo požádat nás o zpřístupnění údajů, které o Vás zpracováváme. Pokud byste se domnívali či zjistili, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo vznést námitku proti zpracování, požádat nás o vysvětlení, či nás požádat o jejich opravu. Rovněž nás můžete požádat o omezení zpracování nebo výmaz Vašich údajů. Váš případný souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Dále máte právo na přenositelnost svých údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pokud chcete tato svá práva uplatnit, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktů uvedených nejníže v tomto dokumentu.

Komu poskytujeme Vaše údaje?

Pokud není uvedeno jinak, Vaše údaje nepředáváme žádným třetím stranám. Údaje předáváme, jen když máme takovou právní povinnost, což se týká zejména státní správy.

Co je ještě důležité vědět v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Při zpracování Vašich údajů nedochází k automatizovanému rozhodování o Vaší osobě, ani k profilování Vaší osoby.

V rámci EU je v každé členské zemi zaručena unifikovaná ochrana osobních údajů, kterou stanoví GDPR. Do třetích zemí COMSYS SW údaje nepředává.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud máte jakýkoliv dotaz v souvislosti s těmito informacemi o ochraně soukromí nebo chcete uplatnit kterékoliv z výše uvedených práv, kontaktujte pracovníka COMSYS SW pověřeného ochranou osobních údajů na elektronické adrese zdenek.krejci@comsys.cz nebo na telefonním čísle +420 224 911 583.