Aktuality

Newsletter 06/2023  

05.06.2023 NL06/2023

PUW - Autmatizované zúčtování DPH do účetního deníku  

02.06.2023

V agendě DPH na kartě Přiznání DPH naleznete nové tlačítko , které umožňuje automatizované zúčtování DPH.

Vyplňte pole „Zúčtovat DPH na účet" (číslo účtu pro zúčtování DPH, F1 na výběr z účetní osnovy) a „řada dokladů" (F1 na výběr z číselníku řady dokladů). Stačí vyplnit jednou, pak už se pole těmito údaji předvyplňují sama.

Tlačítko vytvoří náhled na návrh dokladu zúčtování. Všechny analytiky účtu 343, které byly v daném měsíci použité v účetním deníku se přeúčtují na vyplněný účet pro zúčtování DPH a vypočítá se zaokrouhlení.

Po případných změnách je možno tuto činnost spouštět opakovaně. Přitom dojde k vyhledání a úpravě dokladu.

Podrobný popis naleznete v: novinky PUW 2023 nebo v příručce.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

PUW - Tisky kontroly převodu zůstatků účtů  

26.05.2023

Ručními úpravami po převodu zůstatků účtů může dojít k tomu, že konečné zůstatky účtů jednoho roku nejsou stejné, jako počáteční zůstatky účtů následujícího roku. Př. změnami účetního deníku v původním roce nebo změnou PZ v novém roce atp..

Pro kontrolu zda se v danou chvíli rovnají počáteční zůstatky účtů aktuálního roku s konečnými zůstatky minulého roku slouží dva nové tisky v Tiskovém menu.

Kontrola převodu zůstatku účtů z minulého roku - sestava tiskne konečné zůstatky účtů v předchozím roce a počáteční zůstatky účtů v Pracovním období nastaveném na hlavní obrazovce.

Kontrola převodu zůstatku účtů z minulého roku - rozdíly - sestava tiskne konečné zůstatky účtů v předchozím roce a počáteční zůstatky účtů v Pracovním období nastaveném na hlavní obrazovce pouze pro účty, kde se KZ a PZ liší.

Podrobný popis naleznete v: novinky PUW 2023 nebo v příručce.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Tisk rozúčtování faktury na FV s QR kódem  

26.05.2023

Volba tisku "Vydaná faktura s rozúčtováním" umožňuje tisknout na vydané faktury rozúčtování Má dáti - Dal pro potřeby účetnictví. Nově je možné tisknout toto rozúčtování MD - Dal i na fakturu s QR kódem (parametr typ vydané faktury pro tisk: Q).

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

PUW - Tisky Výsledovky rozdělené na Střediska  

23.05.2023

Nové tisky Výkazu zisků a ztrát „Výsledovka: Střediska + Celkem“ a „Náklady a Výnosy podle účtů: Střediska + Celkem".

Na hlavní obrazovce zvolte Výsledovka

12. Výsledovka: Střediska + Celkem - Tisk má řádky stejné jako „Výkaz zisků a ztrát v Kč“ - tisknou se řádky podle předepsaného výkazu.

13. N+V podle účtů: Střediska+Celkem - Tisk má řádky stejné jako „Náklady a výnosy podle účtů" - souhrn nákladů a výnosů se součtem, zisk nebo ztráta.

Zpracovaná sestava bude obsahovat sloupce:

 • Středisko 0 = pro doklady, které nemají vyplněné středisko.

 • Samostatné sloupce pro jednotlivá střediska z číselníku středisek, která byla v daném roce použita v účetním deníku a odpovídají nastavenému filtru.

 • Celkem za období = součtový sloupec za nastavené období.

 • Minulý rok.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky PUW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

JUW - Tisk Deníku příjmů a výdajů po střediscích  

22.05.2023

Nově je možné tisknout Deník příjmů a výdajů pro jednotlivá střediska.

Peněžní deník -> tisk -> Deník příjmů a výdajů - Daňová evidence

Tiskne se zjednodušený účetní deník za zvolené období s možností dalších nastavení např. střediska, všechny pohyby/ pouze pohyby v Kč/ cizí měně.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky JUW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

eÚčtenky - Nová verze programu  

09.05.2023

eÚčtenky je aplikace zajišťující kompletní zpracování maloobchodního prodeje zboží a služeb, který je zakončen vystavením účtenky a tiskem daňového dokladu. Aplikace je optimalizována pro použití také na tabletu.

Novinky v eÚčtenkách:

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Newsletter 05/2023  

04.05.2023 NL05/2023

PAMwin - Vyhledávání v Příkazech k úhradě  

03.05.2023

K hledání konkrétního řádku v příkazech k úhradě (podle např. částky, variabilního symbolu nebo textu) slouží horní filtr. Filtr umožňuje vyhledávat konkrétní řádek v rámci aktuálního výpisu nebo napříč všemi výpisy daného roku (tlačítko ).

Podrobný popis naleznete v noviny PAMwin 2023.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Vyhledávání v Bance a Příkazech k úhradě  

02.05.2023

K hledání konkrétního řádku v bankovních výpisech (podle např. částky, čísla faktury, variabilního symbolu nebo organizace) slouží horní filtr. Filtr umožňuje vyhledávat konkrétní řádek v rámci aktuálního výpisu nebo napříč všemi výpisy daného roku. Nově bylo do tohoto filtru doplněno několik funkcí a najdete ho i v příkazech k úhradě.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

MANW - Rozšíření funkce „Aktualizuj skladové karty podle ceníku“  

28.04.2023

Funkcí "Aktualizuj skladové karty podle ceníku" je možné aktualizovat vybrané údaje ve skladových kartách, skladových pohybech (výdejkách a příjemkách) a nově i v rozpisu aktuálních zakázek podle údajů na ceníkové kartě.

Horní lištové menu Ceník -> Aktualizuj skladové karty podle ceníku

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Banka - možnost přikládání souborů k výpisu  

26.04.2023

V agendě Banka je nově možné v rozpisu dokladu přikládat soubory tlačítkem . Otevře se formulář pro přikládání souborů (př. pdf výpisu), který se chová stejně jako záložka Foto + Dokument v jiných agendách. Pokud je nějaký soubor přiložen, pak je tlačítko zbarveno .

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW a JUW - Označení dokladů s přílohou  

26.04.2023

V seznamu Přijatých faktur, Vydaných faktur a Pokladny jsou nově zeleně podbarvena čísla dokladů, které mají přiložený nějaký soubor v záložce Foto + Dokument.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023 a JUW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Propojení příkazů k úhradě s bankovním výpisem  

18.04.2023

V příkazu k úhradě možnost přejít na bankovní výpis

Tlačítko přejde z označeného řádku příkazu k úhradě na související řádek bankovního výpisu. Pokud se ve výpisech nenajde vhodný řádek, pak nabídne k výběru seznam bankovních výpisů, které by odpovídaly datumem případně řadou dokladů/ číslem účtu.

V bance možnost přejít na příkaz k úhradě

Tlačítko přejde z označeného řádku bankovního výpisu na související řádek v rozpisu příkazu k úhradě. Pokud se nenajde vhodný řádek v příkazech k úhradě, pak nabídne k výběru seznam řádků příkazů k úhradě, které by odpovídaly datumem.

• V rozpisu bankovního výpisu také nově naleznete další tlačítka k přecházení na doklady související s označeným řádkem výpisu:

- otevře kartu adresy organizace

- otevře kartu faktury nebo dobropisu (pouze pokud patří do aktuálního roku) k označenému řádku s úhradou

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

PAMwin - Sleva na pojistném - vykázané hodiny  

03.04.2023

Do vykázaného rozpisu slev byla doplněna podrobnější evidence vykázaných hodin s možností tento údaj uživatelsky korigovat, což by bylo možné využít např. v případě, kdy pracovník čerpá dodatkovou dovolenou, kterou mu zaměstnavatel poskytuje nad zákonný nárok.

Podrobný popis naleznete v noviny PAMwin 2023.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

PAMwin - Tisk "Přehled mzdových nákladů"  

03.04.2023

Do tisku „Přehledy“ – „Přehled mzdových nákladů“ byla doplněna informace o uplatněné slevě.

Podrobný popis naleznete v noviny PAMwin 2023.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Newsletter 04/2023  

03.04.2023 NL04/2023

PAMwin - Oznámení o nástupu do zaměstnání  

28.03.2023

Od 1.4.2023 mají zaměstnavatelé povinnost nahlásit nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu, v pracovním poměru nebo činného na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění, nebo zaměstnance s dočasnou ochranou činného na základě dohody o provedení práce.

Oznámení o nástupu do zaměstnání se podává bez ohledu na to, zda vznikla účast na nemocenském pojištění. Evidovány jsou nově tedy i dosud nepojištěné osoby.

Oznámení o nástupu do zaměstnání umožňuje vybrat do podání i osoby, kterých se týká nová povinnost.

Podrobný popis naleznete zde.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Banka - Hledej a páruj faktury  

27.03.2023

V činnosti Hledej a páruj faktury jsme pro Vás připravili několik vylepšení.

Hledej a páruj faktury je jednou z činností pro hromadné párování úhrad faktur. V rámci této funkce je možné zúčtovat i vzájemné kompenzace úhrad atp.

Nově jsou barevně odlišeny částky u vybraných faktur, dobropisů. U vybraných faktur jsou černě částky, které jsou pro zákazníka příjmem (do pole Zbývá doplatit se přičítají) a červeně částky, které jsou výdajem (v poli Zbývá se odečítají).

Při zápisu úhrad se původní řádek v bance rozdělí na jednotlivé úhrady. Je možně také zvolit způsob zápisu úhrad do banky např. zaškrtnutí -> všem částkám příslušných úhrad v rozpisu banky bude přidělen příjem nebo výdej tak, aby řádky v bance byly kladné (vydaná faktura – úhrada je příjem, vydaný dobropis – úhrada je výdej, úhrady přijatých faktur a dobropisů naopak).

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

MANW - Příkazy k úhradě - přecházení na související doklady  

27.03.2023

V agendě Příkazy k úhradě nově naleznete tlačítka umožňující otevřít označený doklad zařazený v příkazu k úhradě v příslušné agendě.

- otevře kartu adresy organizace, které platím

- otevře kartu označené faktury nebo dobropisu (pouze pokud patří do aktuálního roku)

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

JUW - Vydané faktury - Ruční setřídění rozpisu  

20.03.2023

V agendě Vydané faktury, menu Rozpis naleznete dvě nové funkce – „Vlož řádek před aktuální“ a „Setřídit rozpis faktury ručně“.

Vložit řádek před aktuální

Označte v rozpisu řádek a funkcí „Vlož řádek před aktuální“ se vloží prázdný řádek do rozpisu před označený. Stejnou funkci provede i klávesa „-“ (minus).

Seřadit rozpis ručně

Otevře se formulář s řádky rozpisu, které je možné v levé části označit a přetažením přesunout na požadované místo.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky JUW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Možnost přikládání ISDOC souboru při odesílání vydaných faktur  

10.03.2023

Nově je možné k vybraným Vydaným fakturám při odeslání e-mailem přikládat také ISDOC soubor příslušné faktury. ISDOC soubor vydané faktury obsahuje základní informace z faktury a na objednávku lze doplnit další konkrétní údaje podle potřeby uživatele.

Do parametru FV_MAIL_ISDOC se vyjmenují organizace, kterým se budou odesílat s PDF vydané faktury také ISDOC faktury.

ISDOC soubory vydaných faktur se příslušným organizacím odesílají při odeslání e-mailem (tlačítko ) u jednotlivých faktur a při Hromadném tisku a odeslání vydaných faktur – nová verze.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

PAMwin - Úprava rozúčtování mezd a rekapitulace mezd  

08.03.2023

Úprava reportů a zaúčtování tak, aby bylo možné slevu na sociální pojištění rozepsat na zakázky a na střediska.

Úprava uplatnění slevy na sociálním pojištění - u mladšího 21 let není pro uplatnění slevy omezení počtem odpracovaných hodin.

Podrobný popis naleznete v: novinky PAMwin 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Newsletter 03/2023  

08.03.2023 NL03/2023

MANW - Pokladna - novinky v agendě  

10.02.2023
 • Datum vkládání dokladu - Pokud datum, kdy vkládáte nový doklad ( nebo F6), spadá do jiného roku, než je období nastavené na hlavní obrazovce, pak se program automaticky zeptá na datum dokladu a nabídne poslední datum roku nastaveného na hlavní obrazovce.

 • Automatické vložení kurzu - Pokud je pokladna vedena v cizí měně, pak se při vkládání nového dokladu automaticky vyplní podle řady dokladů cizí měna a podle vyplněného datumu kurz. Pokud doklad nemá rozpis, pak se při změně datumu zeptá, zda má podle datumu změnit i kurz.

 • Rozpis dokladu v cizí měně - Pokud je doklad v cizí měně (má na kartě vyplněnou cizí měnu), pak se v rozpisu pole prochází v jiném pořadí. Jako první se při vkládání a úpravách řádků prochází pole „Cizí“ (= částka v cizí měně) a 2. pak částka v Kč a dále stejně jako u dokladů v Kč. Cizí měna a kurz jsou v nových řádcích vyplněny automaticky podle karty dokladu.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

MANW - kontrola Faktura x Výdejka  

10.02.2023

Ke srovnání Vydané faktury a s ní související Výdejky dochází automaticky při spuštění funkce Faktura -> Výdejka (z menu Vydané), pokud už Výdejka k dané faktuře existuje.

Pokud má faktura více výdejek, pak je situace složitější a je možné doklady srovnat novým tlačítkem na kartě Vydané faktury.

Pokud byl mezi fakturou a s ní souvisejícími výdejkami nalezen nějaký rozdíl, pak je zobrazena tabulka, v níž je rozdíl označen červeně.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

PAMwin - Sleva na pojistném pro zaměstnavatele  

01.02.2023

Od 1.2.2023 je možné uplatňovat slevu na pojistném zaměstnavatele za vybraný okruh pracovníků, kteří splňují předem stanovené podmínky. Sleva za pracovníka je 5% ze sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pro tento účel byla do programu doplněna nová agenda „Sleva na pojistném“.

Podrobný popis naleznete v: příručce nebo v novinky PAMwin 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Newsletter 02/2023  

01.02.2023 NL02/2023

MANW, JUW - Tisk rychlých přehledů fakturace  

23.01.2023

Tlačítka na seznamu přijatých faktur zobrazí přehled fakturace podle zvoleného filtru. V těchto přehledech nově naleznete tlačítko , které umožňuje daný přehled vytisknout. Otevře se Uživatelský výpis v režimu návrh s daným přehledem, kde je možné výpis vytisknout.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023 a JUW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

MANW - Banka - automatické vyplňování cizí měny  

18.01.2023

Pokud je bankovní účet veden v cizí měně, pak se nově při vkládání nového řádku do dokladu v agendě Banka (F6 nebo ) automaticky vyplňuje pole cizí měna podle řady dokladů.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

eÚčtenky - nová verze programu  

17.01.2023

eÚčtenky je aplikace zajišťující kompletní zpracování maloobchodního prodeje zboží a služeb, který je zakončen vystavením účtenky a tiskem daňového dokladu. Aplikace je optimalizována pro použití také na tabletu.

K 1.1.2023 byla zrušena elektronická evidence tržeb. V nových verzích programu eÚčtenky bylo odesílání EET automaticky deaktivováno, ale stále je možné prohlížet zaevidované doklady, které byly odeslány správci daně v minulosti.

Došlo ke změně vzhledu hlavní obrazovky programu, potlačení funkcí týkajících se EET a rozšíření o funkce nové například možnost použití slev pro zaměstnance nebo rozšíření použití čtečky čárových kódů.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

PAMWIN - nová verze pro rok 2023  

16.01.2023

Vydáváme novou verzi programu PAMwin 1/2023.

Seznam nejdůležitějších změn:

 • Zvýšení minimální mzdy

 • Zaručená mzda

 • Maximální vyměřovací základ pojistného

 • Redukční hranice pro výpočet nemocenské

 • Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za pracovní neschopnost

 • Oznámení zaměstnanců ZPS

 • Exekuce – úprava stanovení nezabavitelné částky

 • Chráněná dílna

 • Vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění

 • Vyměřovací základ pro zaměstnání malého rozsahu

 • Limit pro srážkovou daň

 • Zvýšení stravovacího paušálu

 • Nové Daňové formuláře - Do programu byly doplněny aktualizace všech dostupných daňových formulářů platných pro rok 2023

 • Vyšší pojistné pro záchranáře

Podrobné popisy novinek naleznete v: PAMwin 2023.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Newsletter 01/2023  

09.01.2023 NL01/2023

MANW - Cestovní Výdaje - možnost oddělení DPH  

03.01.2023

Nově je možné v rozpisu cesty možné zadávat DPH. Pokud vyplníte pole Di (daňová informace), pak se program zeptá, zda chcete přidat nebo oddělit daň (sazba podle Di).

Účet DPH se vyplní podle zadané souvztažnosti. Pokud není vyplněn v souvztažnosti a je na počítači PUW (Podvojné účetnictví), pak z číselníku daňových informací vezme analytiku zapsanou k dané Di, pokud je vyplněna.

V tiscích Karta cestovních výdajů a Rekapitulace nákladů je DPH odděleno na samostatném řádku stejně jako při zaúčtování do účetního deníku.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2023.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

Ukončení odesílání EET z našich programů  

03.01.2023

K 1.1.2023 byl zrušen zákon o evidenci tržeb. Není nutné oznamovat správci daně, že poplatník již nepřijímá evidované tržby ani zneplatňovat certifikáty, protože všechny certifikáty jsou od 1.1.2023 automaticky neplatné.

Podrobné postupy vypnutí odesílání EET z našich programů MANW , Prodejna a eÚčtenky naleznete v tomto článku.

PAMwin - Připravujeme verzi pro rok 2023  

02.01.2023

Novou verzi programu PAMwin pro rok 2023 připravujeme, ale stále čekáme na upřesnění parametrů.

Jakmile bude v této věci jasno, zpřístupníme novou verzi všem registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o pravidelných aktualizacích.

Předpokládaný termín zpřístupnění nové verze je 16.1.2023.

PAMwin - Příkazy k úhradě - přístup k vytvořenému souboru  

27.12.2022

V příkazu k úhradě je nově možné vytvořený soubor (tlačítko ) zobrazit ve složce tlačítkem nebo zkopírovat cestu k vytvořenému souboru . Tlačítka naleznete na záložce rozpis položky a ve formuláři tvorby exportu.

Podrobné popisy novinek naleznete v: PAMwin 2022.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení.

Přechod na www stránky programu z hlavní obrazovky  

20.12.2022

Klepnutím levého tlačítka myši na ikonu programu otevřete hlavní www stránku příslušného programu.

Klepnutím levého tlačítka myši na dolní lištu otevřete www.comsys-sw.cz .

PUW a JUW - Nově je také možné rychlé otevření www stránek daňového portálu z hlavní obrazovky programu.

Horní lištové menu Nápověda -> www daňový portál

Otevře se www stránka pro načtení souboru na daňový portál.

Podrobný popis naleznete v novinky MANW 2022, PUW 2022, JUW 2022, PAMwin 2022 a MAJW 2022.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

MANW - Příkazy k úhradě - náhled  

19.12.2022

V příkazu k úhradě je nově možné vytvořený soubor (tlačítko ) zobrazit ve složce tlačítkem nebo zkopírovat cestu k vytvořenému souboru . Tlačítka naleznete na záložce rozpis položky a ve formuláři tvorby exportu.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2022.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

Newsletter 12/2022  

15.12.2022 NL12/2022

PAMwin - Tisk účetního dokladu na pracovníky   

14.12.2022

Do tisku účetního dokladu byla doplněna nová možnost tisku

• Na pracovníky

Pomocí této volby se vytiskne účetní doklad rozdělený po jednotlivých pracovnících.

Každý pracovník se vytiskne na samostatný list.

Podrobné popisy novinek naleznete v: PAMwin 2022.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

PAMwin - Tisk přehled exekucí  

02.12.2022

Do agendy Exekuce byl doplněn nový tisk „Přehled exekucí“ s možností nastavení řady filtrovacích podmínek a s možností řazení exekucí podle dne určujícího pořadí v rámci exekucí jednoho pracovníka.

Podrobné popisy novinek naleznete v: PAMwin 2022.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

PAMwin - Tisk redukovaného průměru pro nemoc na výplatních páskách  

30.11.2022

Doplněna možnost nastavit, aby se na výplatní pásku tiskl redukovaný hodinový průměr pro náhradu za nemoc.

K tomu slouží přepínač přístupný při tisku výplatní pásky. Nové jsou možnosti Průměr za nemoc "Redukovaný" a "Neuvádět".

Podrobné popisy novinek naleznete v: PAMwin 2022.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

Evidence majetku - mimořádné odpisy  

30.11.2022

U některých majetků pořízených v roce 2022 a 2023 je možné uplatnit mimořádné daňové odpisy. (Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU, projednávaná jako sněmovní tisk 254.)

Majetek zařazený v první odpisové skupině si může poplatník odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom může poplatník uplatnit odpisy až do výše 60% vstupní ceny.

V nové verzi programu je možné mimořádné odpisy použít.

Podrobný postup naleznete v novinky MAJW 2022.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

Newsletter 11/2022  

14.11.2022 NL11/2022

MANW - Protokolování změn dokladů  

11.11.2022

Zdokonalili jsme protokolování změn dokladů, nově se do protokolu o dokladu zaznamenávají také úkony související se zaúčtováním (zaúčtování, změna označení zaúčtováno na Ano/Ne, zaúčtování aktuálního dokladu atd.).

V programu Company Manager probíhá protokolování dokladů dvěma způsoby.

 1. Protokol o dokladu je zobrazen v každé agendě v menu. Automaticky protokolují vybrané akce v jednotlivých konkrétních agendách. Například vytištění faktury, editace dříve vytištěné faktury, storno tisknuto, storno dokladu, zaúčtování atd.

 2. Ukládání protokolu do souboru Proto_CD - tento protokol je pro všechny agendy společný. Do tohoto protokolu se zapisují změny v tabulce, které byly provedeny pomocí obecných obrázkových tlačítek na kartě nebo v rozpisu dokladu. (nebo samozřejmě pomocí příslušných rychlých kláves). Pokud si přejete používat protokolování do souboru Proto_CD, je nutné ho nejprve zapnout: Horní lištové menu Servis -> Nastavení parametrů -> parametr PROTO_CD.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2022.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

Zvětšení rozlišení ukládaných obrázků  

09.11.2022

Nově je v našich programech možné zvolit si velikost obrázků ukládaných do záložky Foto + dokument (nebo tlačítkem ) nastavením parametrů OBR_MAX_WIDTH a OBR_MAX_HEIGHT.

Horní lištové menu Služby -> Nastavení parametrů -> OBR_MAX_WIDTH a OBR_MAX_HEIGHT

Do parametru se zadává maximální rozměr obrázku v pixelech. Implicitně je nastaveno 800 šířka (width) a 800 výška (height). Pomocí těchto parametrů lze nastavit ukládání obrázků ve větším rozlišení než bylo možné doposud.

Podrobný popis naleznete v novinky MANW 2022, PAMwin 2022, PUW 2022, JUW 2022 a MAJW 2022.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

MANW - Pojmenované ceníky v Nabídkách  

08.11.2022

Nově je možné používat pojmenované ceníky v agendě Nabídky. Číslo Pojmenovaného ceníku, který bude použit se vyplní do pole „Ceník“. Ceny z tohoto ceníku jsou pak používány při vkládání do Rozpisu Nabídky.

Tlačítkem v Rozpisu nebo při vkládání v Rychlém rozpisu zobrazíte ceny vybrané značky v různých pojmenovaných cenících.

Podrobnosti naleznete v novinky MANW 2022.

MANW - Přechod z ceníkové karty na skladovou kartu  

08.11.2022

Nově je možné přejít tlačítkem přejít z Ceníkové karty na skladovou kartu aktuálního skladu.

Podrobnosti naleznete v novinky MANW 2022.

MANW - Kopírování řádků v rozúčtování Pokladny a Přijatých faktur  

24.10.2022

Složitější pokladní doklady, na nichž se vyskytuje např. zboží i služby nebo se doklad rozúčtovává na více středisek/ zakázek atp., se zapisují do více řádků v záložce rozúčtování.

Činnost pro zaúčtování pak vyhodnotí tyto řádky samostatně a zaúčtuje je podle určené souvztažnosti.

Nově je možné v záložce Rozúčtování pokladny kopírovat řádky klávesou F5. Do dalšího řádku se pak předvyplní daňová informace, souvztažnost, střediska, text atd., pouze částka a daň se vynulují. Po vyplnění částky se objeví dotaz na částku vkládaného DPH, pokud se podle Di má vložit. Obdobně je nově možné kopírovat řádky také v Rozúčtování Přijatých faktur.

Podrobnosti naleznete v novinky MANW 2022.