Program PAMwin je určen k vedení personalistiky a mezd libovolnému počtu subjektů (firem). Je sestaven tak, aby jeho obsluha byla co nejpohodlnější s ohledem na maximální ochranu vstupů proti možné uživatelské chybě. Při zadávání každého údaje jsou prováděny všechny dostupné kontroly správnosti vkládaných hodnot.

program na mzdy

Propojenost

PAMwin, personalistika a mzdy lze snadno propojit s programemy Docházka, Podvojné účetnictví, Company Manager a dalšími programy z portfolia Com-Sys Software pro maximální efektivitu.

mzdovy software

Legislativa i vaše potřeby

Reagujeme na změny v legislativě a okamžitě je zapracováváme do programu, aby bylo vše v souladu s aktuální legislativou, ale také upravujeme programy podle konkrétních potřeb jejich uživatelů.

personalistika software-personalni software

Práce v síti

Pracují v síti a mohou tak být používány prakticky neomezeným počtem uživatelů najednou.

personalistika

Více zákazníků (firem)

Dokáží zpracovávat libovolné množství samostatných firem (s neomezeným počtem zaměstnanců) bez jakýchkoli dalších příplatků.

mzdy-mzdovy list

Pracovní období

Program přecházet do různých pracovních období, aniž by bylo třeba předchozí období nevratně uzavřít. Program se vždy chová podle legislativy platné v nastaveném pracovním období.

řízení lisdkých zdrojů

Export, tisk, e-mail

Připraveno je velké množství výstupů, které je možné tisknout, zobrazit na monitoru, vyexportovat do rozličných formátů (PDF, DOC, XLS,...) nebo přímo z programu odeslat emailem.

mzdové účetnictví

Různá práva uživatelů

Volitelná práva přístupu pro jednotlivé uživatele. Některým z nich můžete omezit některé funkce. Program umožňuje protokolování a autorizování dokladů.

zpracování mezd

Fotky, dokumenty, přílohy

Možnost ukládání rozličných příloh k jednotlivým pracovníkům například fotky nebo naskenované pracovní smlouvy atd.

program mzdy

Opravy

Víme, že člověk je omylný, a proto dovolují uživateli opravit doklad, pokud to ovšem v dané situaci lze a existuje příslušné právo přístupu.

program personalistika

Aktualizace

Upozornění na novější verze programu, které jsou kdykoliv k dispozici na našem webu viz sekce aktualizace.

ekonomický software-mzdové účetnicví

Elektronické výkazy

Zpracování výkazů pro státní správu v předepsané elektronické podobě s jednoduchým podáním na ČSSZ, zdravotní pojišťovny a FÚ přes daňový portál nebo přes datovou schránku. Evidence elektronických podání.

mzdový software

Maximum informací

Snažíme se o maximální využití vložených dat. Chceme, aby uživatel s minimem práce získal maximum podkladů pro své rozhodování.

Základní funkce programu:

 • Personalistika
  • Informace o vyživovaných osobách - manželka, děti, ..
  • Informace o druhu pracovního poměru - pracovník, student, důchodce, cizinec, ..
  • Informace o typu mzdy - měsíční, hodinová, úkolová, tarifní, ..
  • Informace o bankovních účtech - spoření, pojištění, půjčky, penzijní připojištění, ..
  • Informace o nároku na dovolenou - zákonný nárok, stará, nová dovolená, ..
  • Informace pro zápočtový list - pracovní neschopnosti u dřívějšího zaměstnavatele, důvod skončení pracovního poměru, předpokládané datum odchodu do důchodu, ..
  • Informace pro evidenční list důchodového pojištění - dřívější příjmení ...
  • Evidence pracovních smluv - hlavní pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr, dodatky
  • Složky mzdy, které se u pracovníka pravidelně opakují každý měsíc - měsíční úroky z úvěrů, naturální požitky, osobní ohodnocení, příplatky, náhrady mzdy, záloha, exekuce, výživné, ..
  • Nastavení souběhu několika pracovních poměrů u jednoho zaměstnavatele
  • Evidence školení, prohlídek a jiných důležitých událostí souvisejících s pracovníkem
  • Tisky související s personálními údaji - přehledy pracovníků, kmenové listy, zápočtové listy, pracovní smlouvy, významná výročí, ..
 • MZDY
  • Evidence nepřítomnosti - slouží ke zpracování všech placených nemocenských dávek. Lze ji použít i pro malé organizace k evidenčním účelům
  • Mzdy-měsíc - komplexní zpracování mzdové agendy pro zvolené účetní období s členěním na jednotlivá střediska a zakázky. Tato agenda umožňuje v jedné přehledné obrazovce kalkulovat celou mzdu, takže vždy vidíte aktuální hodnoty všech mzdových složek. Jsou zde jednak:
  • Mzdové složky, které uživatel může upravovat a doplňovat - základní mzdu, odpracované dny, odpracované hodiny, osobní ohodnocení prémie, odměny, náhrady mzdy, dovolená, ostatní osobní náklady, příplatky, další plat (tzv.13.plat), jednorázová mzda, odstupné, jubilea, - roční odměny, odpočty, úroky z úvěrů, naturální požitky, zvláštní sazby daně, pojištění, půjčky, výživné exekuce, stravenky, jízdné, zálohy, ..
  • Mzdové složky, které se kalkulují automaticky - skutečná základní mzda, skutečné osobní ohodnocení, přesčasy,  průměry pro nemoc i pro náhrady mzdy, hrubá mzda, hrubý příjem, zdravotní pojištění, sociální pojištění, základ daně, příslušná daň (zálohová, srážková, ..), srážky celkem, čistý příjem, ..
  • Související evidence - odměny, náhrady mezd, dovolená, započtené příplatky, evidence nepřítomnosti, ..
  • Prohlídky a školení- evidence školení, prohlídek a jiných důležitých událostí s editací a tiskem.
  • Cestovní náhrady- evidence cestovních náhrad, načítání do mzdy, tisky.
  • Exekuce a insolvence- automatický výpočet dle platné legislativy.
  • Statutární orgány- evidence statutárních orgánů, vazba na výpočet mzdy, tisky.
  • Přihlášky a odhlášky k sociálnímu pojištění- evidence přihlášek, odhlášek a změn, tisky formulářů, export datové věty pro portál PVS.
  • Hromadné oznámení pro zdravotní pojišťovny- evidence jednotlivých oznámení, tisky formulářů.
  • Příkazy k úhradě- evidence příkazů k úhradě, automatické načítání údajů z mezd, export do banky, tisky.
  • Bankovní účty- hromadná evidence všech používaných bankovních účtů s možností editace a tisku. K jednotlivým bankovním účtům lze přistupovat i odděleně přes personální karty pracovníků.
  • Evidenční listy- evidence listů důchodového pojištění (ELDP), tisky do formulářů, export datové věty pro portál PVS.
  • Daň z příjmu- na základě personalistiky a mezd se provede výpočet daně z příjmu za zvolený rok a umožní tisk formuláře "Výpočet daně z příjmů fyzických osob" s možností započtení přeplatku nebo nedoplatku daně do vybrané mzdové karty
 • Tiskové výstupy programu:
  • Program umožňuje tisk všech základních formulářů používaných ve mzdové problematice a celou řadu rekapitulací a přehledů.
  • Umožňuje také nadefinovat si vlastní tiskové výkazy.
  • Všechny tiskové výstupy je možno tisknout na tiskárnu, obrazovku nebo ve formátu DOC, HTML, PDF, XLS, CSV,BMP, TIF, JPG, GIF, TXT.
  • Číselníky- tisky všech číselníků používaných programem.
  • Výplatní páska- tisk výplatní pásky pro aktuální účetní období, pro všechny pracovníky nebo pro vybrané pracovníky, dle požadavku uživatele programu.
  • Personalistika- tisk seznamu pracovníků, jejich kmenových listů a významných výročí.
  • Přehledy- výplatní listina, přehled záloh, srážek, průměrů, o pojistném organizace, čerpání dovolené, nemocenských dávek a přehled nákladů na zakázky, přehled o vyplacených mzdách, přehled mzdových nákladů.
  • Rekapitulace- rekapitulace mezd, odměn, příplatků, náhrad, nepřítomností, spoření, půjček a pojištění, odvody daní, roční mzdový výkaz, rekapitulace penzijního připojištění.
  • Oznámení zaměstnanců se ZPS- tisk oznámení zaměstnavatele o plnění stanoveného povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele.
  • Účetní doklad- tisk účetního dokladu na mzdy za aktuální měsíc a nárůstem od začátku roku.
  • Mzdový list- za celý rok nebo do doby ukončení pracovního poměru, podle uživatelem upravitelné definice.
  • Potvrzení o příjmech- potvrzení o příjmech pracovníka, který ukončil v organizaci pracovní poměr.
  • Daň z příjmu- tisk formuláře "Výpočet daně z příjmů fyzických osob."
  • Platby zdravotním pojišťovnám- tisk plateb dle jednotlivých zdravotních pojišťoven, ke kterým jsou pracovníci firmy přihlášeni. Především souhrnný přehled, podrobný rozpis plateb, formulář Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnance, Hromadné oznámení zaměstnavatele atd.
  • Výčetka- tisk výčetky mezd pro výběr hotovosti z peněžního ústavu, rozpočítání mzdy na jednotlivé bankovky.
  • Hromadný příkaz k úhradě- tisk všech odvodů za aktuální měsíc s možností vytvoření exportního souboru pro elektronické bankovnictví.
  • Zákonné pojištění firmy- tisk podkladů, z kterých bylo vypočteno zákonné pojištění firmy.
  • List důchodového pojištění– tisk přehledu za aktuální rok a tisk celého formuláře.
  • Zápočtový list- tisk formuláře se všemi potřebnými údaji
 • Obecné vlastnosti programu:
  • Vedení mzdové agendy neomezenému počtu zákazníků - firem (včetně nezávislého nastavení parametrů) bez jakýchkoli dalších příplatků.
  • Data pořizují ručně či importují z jiných programů například z programu Docházka.
  • Přechod mezi jednotlivými pracovními obdobími bez omezení. Lze současně zpracovávat prosinec, leden i únor, aniž by byl předchozí měsíc uzavřený.
  • Program se chová vždy podle legislativy platné v nastaveném pracovním období.
  • Státní výkazy a výkazy pro pojišťovny jsou zpracovány v předepsané formě.
  • Zálohování dat a obnova dat- program umožňuje vytvářet zálohy dat, případně provádět rekonstrukci dat z dříve pořízených záloh.
  • Zaúčtování do účetnictví- umožňuje přímé zaúčtování do Podvojného účetnictví na základě předvoleného účetního dokladu.
  • Možnost zadat a používat při účtování číselníky středisek, skupiny středisek, zakázek, code, řady dokladů apod.
  • Účtování na střediska, code – obchodní případy a zakázky a zpracování výkazů podle tohoto dělení. Je možné tisknout doklady pro celou firmu nebo pouze pro středisko, zakázku, code za zvolené období
  • Velmi podrobné nastavení přístupových práv uživatelů. Některým z nich můžete omezit určité funkce.
  • Protokolování a autorizování dokladů.
  • Snadné odeslání dokladů e-mailem.
  • Možnost zaúčtovat data a odeslat účení doklad e-mailem.
 • Servisní program
  • Doplňkový modul, není součástí základní dodávky programu.
  • Podpůrný program Servis umožňuje plánování a dávkové spuštění servisních činností.
  • Jedna licence programu Servis vykoná servisní činnosti pro všechny ostatní programy z portfolia Com-Sys Software.
  • Například každou noc záloha dat, mazání zrušených vět, rekonstrukce indexových souborů, servis a rekonstrukce dat ve skladech, automatická aktualizace kurzovního lístku z webu ČNB atd.
  • Program Servis umožňuje nadefinovat vlastní úlohy. Př. Archivace spojená s komprimací ušetří diskovou kapacitu.
  • Lze naplánovat pravidelnou archivaci a odeslání dat z poboček na centrálu e-mailem nebo prostřednictvím FTP serveru, synchronizovat data mezi pobočkami (př. ceník).
  • S nastavením servisních činností Vám rádi poradíme nebo Vám je připravíme na míru.